+A A
Piektdiena, 14. Augusts, 2020
Zelma, Zemgus, Virma

Apvienotā komiteju sēde Nr.4

14.06.2019

19.06.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība
 
 
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš 2-17, Zaļenieku pag.; 2.Bauskas 9-7, Eleja; 3.Ceplis-2, Lielplatones pagasts)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pūpolu 7-2, Kārniņi; 2.Līgotnes1-13, Glūdas pag.; 3.Līgotnes1-11, Glūdas pag.; 4.Dimanti-3, Platones pag.; 5.Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Drapas-3, Vircavas pagasts)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Sapņi, Platones pag.; 2.Gunāru lauks, Platones pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mežvidu lauks, Platones pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti, Svētes pag.)
9. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42, Platones pag.)
10. Par zemes vienības daļas atsavināšanu ceļa būvniecībai (Grīvas ceļš, Līvbērzes pag.)
11. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (5462 005 0077, Meždobeļi, Līvbērzes pag.)
12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežu pārkārtošanu (Ziemeļlauks, Vircavas pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Līdumu lauks, Svētes pag.)
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU" (Briežu kapsēta, Platones pag.)
15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība, Nr. 9.3.1.1/18/I/002” īstenošanai
16. Par grozījumiem 2019.gada 29.maija Jelgavas novada domes lēmumā
17. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
18. Par pamatojumu iebildēm par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra J.Pūces 2019.gada 3.maija rīkojumā Nr.1-132/4263 norādīto
19. Pap.DK.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazisim sevi” Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
20. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ķīves-1, Vilces pag.)
21. Pap.DK.Par ceļa servitūta izbeigšanu (Parka iela 13, Svētes pag.)
22. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ķīves-3, Vilces pag.)
23. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Birzītes, Lielplatones pag.)