+A A
Otrdiena, 7. Aprīlis, 2020
Helmuts, Zina, Zinaīda

Domes sēde Nr.10

21.06.2019
26.06.2019., plkst. 15:00
Darba kārtība
1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš2-17, Zaļenieku pag.; 2.Bauskas iela 9-7, Eleja; 3.Ceplis-2, Lielplatones pag.)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pūpolu7-2, Kārniņi; 2.Līgotnes1-13, Glūdas pag.; 3.Līgotnes1-11, Glūdas pag.; 4.Dimanti-3, Platones pag.; 5.Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ķīves-3, Vilces pag.; 2.Ķīves-1, Vilces pag.)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Drapas-3, Vircavas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Sapņi, Platones pag.; 2.Gunāru lauks, Platones pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Birzītes, Lielplatones pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
9. Par zemes vienības daļas atsavināšanu ceļa būvniecībai (Grīvas ceļš, Līvbērzes pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti, Svētes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42, Platones pag.)
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU" (Briežu kapsēta, Platones pag.)
13. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (5462 005 0077, Meždobeļi, Līvbērzes pag.)
14. Par ceļa servitūta izbeigšanu (Parka iela 13, Svētes pag.)
15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības robežu pārkārtošanu (Ziemeļlauks, Vircavas pag.)
16. Par zemes vienības sadalīšanu (Līdumu lauks, Svētes pag.)
17. Par grozījumiem 2019.gada 29.maija Jelgavas novada domes lēmumā „ Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.9; 34.§)
18. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība, Nr. 9.3.1.1/18/I/002” īstenošanai
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazisim sevi” Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
20. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances
21. Par pamatojumu iebildēm par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra J.Pūces 2019.gada 3.maija rīkojumā Nr.1-132/4263 norādīto
22. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jāņa Baloža iela 6, Līvbērzes pag.)
23. SLĒGTAIS.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mežvidu lauks, Platones pag.)