+A A
Sestdiena, 7. Decembris, 2019
Dzirkstīte, Anta, Antonija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Apvienotā komiteju sēde Nr.6

19.07.2019

21.08.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bitēni, Jaunsvirlaukas pag.)

2. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Viesturi 304, Glūdas pag.)

3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai (1.Jaunrozes, Līvbērzes pag.; 2.Krūmi, Glūdas pag.)

4. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Dambja dārzi, Platones pag.)

5. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.7, 8.§5.p.)

6. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Kalnciema pag.)

7. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Svētes pag.)

8. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu (Svētes pag.)

9. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Priedīšu iela 6, Līvbērzes pag.)

10. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Ciedru iela 3, Mežciems)

11. Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtības apstiprināšanu

12. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Lības, Vircavas pagasts)

13. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 27.marta lēmumā „Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē” (protokols Nr.3, 28.§.)

14. Par dāvinājuma pieņemšanu (Bērzu iela 1-2, Līvbērzes pag.)

15. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Mežaloki, Platones pag.)

16. Par koku ciršanu (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.)

17. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm

18. Par Bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienības izveidošanu

19. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā" izdošanu

20. Par saistošo noteikumu Nr. ___ “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadamJelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļa ” izdošanu

21. Par sadarbības līgumu ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” realizācijai

22. Par sadarbības līgumu ELFLA ( Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projekta “Karjeras izglītība – atbildība par savu un valsts nākotni” realizācijai