+A A
Sestdiena, 4. Aprīlis, 2020
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Domes sēde Nr.13

29.07.2019
31.07.2019., plkst. 15:00
Darba kārtība
 
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Atvari-2, Zaļenieku pagasts)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Līgotnes 1-5, Glūdas pag.; 2.Papeles 8, Platones pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Jelgavas16-3, Līvbērzes p.; 2.Dzelzceļa ēka1A-3, Glūdas p.; 3.Pūpolu6-4, Kārniņi; 4.Parka26-11, Rleja; 5.Bauskas9-9, Eleja; 6.Bauskas5-28, Eleja)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Atpūta 106, Svētes pag.; 2.Mežvidi 190, Glūdas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Šļūkas, Vircavas p.; 2.Rudzi, Līvbērzes p.; 3.Rubeņu birzs, Līvbērzes p.; 4.Krasta9A, Līvbērzes p.; 5.Gundegas, Līvbērzes p.; 6.Ilzītes, Līvbērzes p.; 7.Ogas, Valgundes p.; 8.Mežrozes, Valgundes p.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Lielupes 65, Kalnciems; 2.Siliņi 87, Glūdas pag.; 3.Ciedru iela 1, Mežciems)
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Vecais lauks, Zaļenieku pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Staļģenes 72, Jelgava; 2.Tušķi1, Līvbērzes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Lietuvas 32, Eleja; 2.Kaģu mežs, Valgundes pag.)
12. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Vētras, Svētes pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Ēka 11, Stirniņas, Līvbērzes pag.)
14. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (SIA KULK, Dodēni, Kalnciema pag.)
15. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA KULK Dodēni, Kalnciema pag.)
16. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Vecliepas, Lielplatones pag.)
17. Par zemes vienības sadalīšanu un piekritību (Atvari- Novadnieki, Platones pag.)
18. Par koku ciršanu ārpus meža (Sesavas pamatskola, Sesavas pag.)
19. Par būvju nojaukšanu (Ķīves skola, Vilces pag.)
20. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Jaunsvirlaukas pag.)
21. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Platones pagastā)
22. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Klimpju ceļš, Glūdas pag.)
23. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Rosības iela 9, Vasaras iela 16, Vecsiliņi, Kundrāti, Līvbērzes pag.)
24. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Tīsi, Lielplatones pag.)
25. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Vecģelbji, Jaunsvirlaukas pag.)
26. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Ievas, Līvbērzes pagasts)
27. Par Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta nolikuma apstiprināšanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
29. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Lauku māksla” realizācijai
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Tūrisms kopā” realizācijai
31. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Vircavas Evaņģēliski Luteriskajai draudzei
32. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu
33. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
34. Par grozījumiem Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikumā
35. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
36. Par naudas balvas piešķiršanu
37. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Poķu iela 5, Platones pag.)
38. SLĒGTAIS.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumā