+A A
Trešdiena, 15. Jūlijs, 2020
Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

05.08.2019

Jelgavas novada dome šī gada 31.jūlija domes sēdē apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru Jelgavas novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru.

2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību izsoli. Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības  domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinuma par vidējo tirgus nomas maksu konkrētā pagastā. Noteikumi paredz, ka jaunā zemes nomas maksas noteikšanas kārtība piemērojama, slēdzot jaunus zemes nomas līgumus, kā arī pārskatot jau spēkā esošos zemes nomas līgumus.

Atbilstoši noteikumiem arī izstrādāts un apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis.

Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums (balles)
1 ha zemes nomas maksa gadā
(EUR bez PVN)
līdz 39
40
no 40 - 49
84
no 50 - 59
147
60 un vairāk
165

Teritorijās ar īpašiem nosacījumiem (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, applūstošas teritorijas)  apstiprināta 1 ha zemes nomas maksa gadā 28 EUR (bez PVN).

Vēršam uzmanību, ka apstiprinātais nomas maksas cenrādis neattiecas uz zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm un personiskām palīgsaimniecībām izmantojamām zemēm, ja šī zeme netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.