+A A
Svētdiena, 5. Jūlijs, 2020
Edīte, Esmeralda, Andžejs, Andžs

Domes sēde Nr. 15

23.08.2019
Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bitēni, Jaunsvirlaukas pag.)
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai (1.Jaunrozes, Līvbērzes pag.; 2.Krūmi, Glūdas pag.)
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Viesturi 304, Glūdas pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Kārkli, Valgundes pag.; 2.Krūkļi, Valgundes pag.; 3.Krūmales, Valgundes pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Dambja dārzi, Platones pag.)
7. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.7, 8.§5.p.)
8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Kalnciema pag.)
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Svētes pag.)
10. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu (Svētes pag.)
11. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Priedīšu iela 6, Līvbērzes pag.)
12. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Ciedru iela 3, Mežciems)
13. Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtības apstiprināšanu
14. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Lības, Vircavas pagasts)
15. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 27.marta lēmumā „Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē” (protokols Nr.3, 28.§.)
16. Par ceļa uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanas atlīdzības apmēra apstiprināšanu
17. Par dāvinājuma pieņemšanu (Bērzu iela 1-2, Līvbērzes pag.)
18. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Mežaloki, Platones pag.)
19. Par koku ciršanu ārpus meža (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.)
20. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. -2033. gadamJelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļa ” izdošanu
21. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
22. Par Bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienības izveidošanu
23. Par sadarbības līgumu ELFLA ( Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” realizācijai
24. Par sadarbības līgumu ELFLA ( Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projekta “Karjeras izglītība – atbildība par savu un valsts nākotni” realizācijai
25. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU" (Pasts, Zaļenieku pag.)
26. Pap.DK.Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Kara Vēstures Rekonstrukcijas Klubs “Redut”” projekta “Otrā Pasaules Kara kaujas rekonstrukcija Tīsu bāzē” īstenošanai
27. Pap.DK.Par nekustamo īpašumu pārņemšanu (Jaunsvirlaukas pag.)
28. Pap.DK.Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs