+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Domes sēde Nr.2

17.01.2020

22.01.2020., plkst. 15:00
Protokols
Audioieraksts

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Līgotnes 1-9, Glūdas pag.)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Tērvetes 28-2, Vilces pag.; 2.Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Austrumu iela 9-16, Vilce)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Smilšu iela 16, Svētes pag.; 2.Pasts, Zaļenieku pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Mežvidi 190, Glūdas pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Hermi, Sesavas pag.; 2.Kārkli, Sesavas pag.; 3.Buķu lauks, Sesavas pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Šļūkas, Vircavas pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Mežrozes, Valgundes pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunsvirlaukas pils)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Ziedonis 68, Līvbērzes pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu (Irbenes, Glūdas pag.)
13. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Amoliņi, Svētes pag.)
14. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2020. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2020. – 2023.gadam apstiprināšanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
16. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu
17. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
18. Par 4 projektu atsaukšanu izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā
19. Par atļauju A.Alksnei savienot valsts amatpersonas amatu
20. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā
21. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” nolikuma apstiprināšanu
22. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kastaņu ceļš 13-14, Zaļenieku pag.)
23. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bičuļi 3-2, Zaļenieku pag.)
24. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Lietuvas iela 49, Eleja)
25. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Dzelzceļnieku iela 9-6, Eleja)
26. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Dzelzceļnieku iela 7-3, Eleja)
27. Pap.DK.Par Regīnas Ankudovičas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata
28. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Krasta iela 9A, Līvbērzes pag.)
29. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Lietuvas iela 47, Eleja)