Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Jelgavas novada 2020. gada budžets

22.01.2020

Jelgavas novada domes sēdē – 22. janvārī apstiprināts pašvaldības 2020. gada budžets. Ņemot vērā, ka valsts līmenī pašvaldībām nav skaidri un ilgtspējīgi prezentēti nedz nosacījumi attiecībā uz aizņēmumiem, nedz investīciju risinājumi sasaistē ar teritoriālo reformu, Jelgavas novada pašvaldība ir ievērojusi ļoti pārdomātu, piesardzīgu izdevumu politiku, izvairoties no būtiskiem investīciju projektiem un daļēji iesaldējot tos, kas no pašvaldības prasītu vērienīgu līdzfinansējumu un jaunas saistības. Tajā pat laikā pašvaldība pārdomāti ir spējusi budžeta izdevumos iekļaut apjomīgu izmaksu kopumu, ko šajā gadā pašvaldībām deleģējusi valsts.

“Kopumā budžeta projekts arvien paredz investīcijas teritorijas attīstībai, viena no prioritātēm izdevumos ir veiksmīga deinstitucionalizācijas projekta īstenošana, jo, ieviešot jaunus sociālos pakalpojumus un restrukturizējot iestādes, papildus pašvaldības budžeta izdevumi ir nenovēršami. Analizējot atalgojuma samērību atbilstoši situācijai tirgū, pašvaldība kāpinājusi atalgojumu gan medicīnas, gan kultūras jomas,-  principā par 5 % visu jomu darbiniekiem” būtiskākās lietas komentē priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola.

2020. gads pašvaldībai ir aizsācies ar budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās – 6 332 647 eiro apmērā, kas ļaus šajā gadā segt plānoto izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 2 937 917 eiro apmērā. Līdz ar to saskaņā ar domes lēmumu Jelgavas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadā prognozēts 32 011 650 eiro apmērā, bet izdevumu kopējais apjoms – 34 949 567 eiro apmērā.

“Novada pašvaldības budžets ir sabalansēts, ik gadus ļoti piesardzīgi prognozējam ieņēmumus, tāpēc gada nogalē, apkopojot reālos ieņēmumus, līdzekļu pārpildi varam virzīt jau nākamā gada izdevumiem. Atsevišķu investīciju projektu īstenošanai pašvaldībai būs nepieciešams ņemt aizņēmumu no Valsts kases – kopumā 431 575 eur apmērā, kas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem varētu tikt raksturots kā strauji sarucināts. Tomēr plānota arī sekmīga ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaita jau iesāktajiem un apstiprinātajiem projektiem un 10 % no budžeta izdevumiem virzīti kā investīcijas teritorijas attīstībai” kopumā iestrādes budžetā komentē izpilddirektore Līga Lonerte.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 32 007 350 eiro jeb 1350 eiro uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības bāzes ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kā arī no šā gada – dabas resursu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti 15 764 866 eiro apmērā jeb 49,3% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas ir 12 466 939 eiro jeb 39 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Savukārt nekustamā īpašuma nodoklis kā otrs galvenais ieņēmumu avots prognozēts 3 047 927 eiro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 34 907 512 eiro apmērā jeb 99,88% no kopējiem budžeta izdevumiem. Tādejādi pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju aprēķināmi 1473 eiro apmērā.

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā kā ik gadus – un tomēr mazāk kā pērn - paredzēts izglītības nozarei, atvēlot 46 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 16 052 328 EUR. Valsts budžeta mērķdotācijas, kas paredzētas daļējai šo izdevumu segšanai, plānotas 5 802 881 EUR apmērā un projektiem paredzētais finansējums 1 168 630 EUR. Atalgojuma un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kāpums izglītības nozarei, salīdzinot ar 2019.gadu, ir palielinājies par 1 127 607 EUR, jo darba algas palielinātas pedagoģiskajam personālam un izglītības iestāžu mediķiem.

Būtisks izdevumu pieaugums  - 119 582 EUR apmērā saistīts ar skolēnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājumu, ņemot vērā valsts mērķdotācijas samazinājumu 1.- 4.klašu izglītojamajiem visa gada garumā. Līdz ar to pašvaldība skolēnu ēdināšanai šajā gadā tērēs 572 570 EUR. Kopumā pašvaldība saglabā visus līdzšinējos atbalsta pasākumus – ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājumu 1.- 4. klašu skolēniem - 108 049 EUR apmērā tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem (tas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājies par 50%, valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 0.71 euro vērtībā līdz šim 1,42 euro vietā). Savukārt ar izdevumiem 464 521 EUR apmērā pašvaldība nodrošinās līdzmaksājumu vecākiem, nodrošinot pusdienas 1,5-6 gadīgiem audzēkņiem, audžuģimeņu bērniem un izglītojamajiem no 1.-12.klasei.

Izmaksu palielinājums  saistīts arī ar transporta kompensācijām, jo, ieviešot elektroniskos maksājumus ar e-talonu, pašvaldība skolēniem nodrošina pastāvīgo maksājumu karšu izveidi un uzturēšanu, kas kalpo visu izglītojamā mācību laiku.  Elektroniskie  norēķini ļauj veiksmīgāk nodrošināt un uzskaitīt audzēkņu reisu izvēli, izslēdzot risku pazaudēt skaidro naudu un nepieciešamību ģimenēm gaidīt atmaksājamos izdevumus līdz nākamajam mēnesim. Kopumā šim mērķim plānoti 113 358 euro.

Pašvaldība turpina maksāt stipendijas arī trīspadsmit augstskolu studentiem, un šim mērķim 2020.gadā plānoti 21 500 euro.

Šogad izglītībai plānots piesaistīt 1 168 630 EUR Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai un tie sastāda 41.68% no kopējiem projektu izdevumiem. To ietvaros Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā audzēkņiem profesionālās iemaņas varēs nodrošināt starpautiskā praksē, arī pedagoģiskajam personālam plānotas profesionālās pilnveides, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās. Izglītības pārvalde īstenos vairākus Erasmus programmas projektus 178 912 EUR apmērā profesionālajai pilnveidei gan radošu, gan uzņēmējdarbības domāšanas un citu kompetencēs balstīta izglītības satura metožu apguvei.

Pašvaldība šajā gadā atteikusies no vērienīgiem vai jauniem investīciju projektiem, izglītības infrastruktūrā plānots ieguldīt 354 665 eiro, lai sakārtotu divus sporta laukumus - Svētes pagastā pie Svētes pamatskolas, Zaļeniekos pie Zaļenieku pamatskolas un labiekārtotu teritoriju pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra Elejā. Jāatzīmē, ka šīs ieceres bija plānotas jau pērn, taču tā kā pašvaldībām bija liegts laikus saņemt Valsts kases aizņēmumus projektu līdzfinansējumiem, arī šie jau apstiprinātie projekti bija “jāiesaldē”.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2019.gadā plānoti 3 750 919 eiro jeb 10.75 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šogad infrastruktūras labiekārtošanai kultūras iestādēs un publiskajās pašvaldības bibliotēkās paredzēti 243 598 eiro ar mērķi, piemēram, pārvietot Sesavas pagasta bibliotēku uz jaunām telpām, izbūvēt Bērvircavas tautas namā ventilācijas sistēmu, savukārt pie ieejas Vilces muižā - pacēlēju un Vilces tautas namam pagarināt ēkas jumtu. Dažāda apjoma remontdarbi ieplānoti Kalnciema un Nākotnes kultūras namos, Sesavas un Vircavas tautas namos, Elejas saieta namā, kā arī bibliotēkās Vilcē un Lielvircavā.

Atsevišķi izdalot tikai sporta jomai plānoto finansējumu, tas ir 729 536 eiro, šajā summā iekļaujot Sporta centram plānotos izdevumus 697 459 eiro apmērā, Latvijas Olimpiādei un sporta svētkiem paredzēto summu – 32 077 eiro. Izglītības iestāžu sporta haļļu uzturēšana prasa izdevumus 583 740 EUR apmērā, kā arī būtiska summa kā ik gadus tiek atvēlēta audzēkņu dalībai sacensībās un nometnēs, kompensējot un nodrošinot dalības maksas, ēdināšanas izdevumus un transporta izdevumus, kopumā tam atvēlot 92 805 eiro. Atbalsts plānots arī pieaugušo un veterānu sporta pasākumiem – 12 350 eiro apmērā un dažādiem pagastu sporta pasākumiem 73 815 eiro apmērā.

No budžeta līdzekļiem ieplānoti 127 013 eiro, lai sakārtotu jumta segumu un ierīkotu zibensaizsardzību Zaļenieku pagasta sporta bāzei, veiktu jumta izolācijas un seguma pārkausēšanu Glūdas pagasta sporta bāzei un ierīkotu nožogojumu volejbola laukumam Līvbērzes pagasta sporta bāzei.

Tāpat kā citām jomām arī kultūrai un sportam pašvaldība paredzējusi piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 556 535 eiro  apmērā dažāda veida investīcijām, tajā skaitā Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošanai 95 018 eiro apmērā, Vilces muižas vienas telpas griestu krāsojuma konservācijai 4056 eiro apmērā.

Sociālajā jomā no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 11,35 % jeb 3 961 082 eiro. Šo izdevumu ietvaros ir iekļauti Labklājības pārvaldes, Sociālā dienesta, trīs pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru, visu astoņu pagastu aktivitāšu centru un arī deinstitucionalizācijas projekta ietvaros jaunizveidotā sociālā pakalpojumu centra “Laipa” Kalnciemā uzturēšanas izdevumi. Turklāt, atsaucoties uz pagājušā gada nogales domes lēmumiem un apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, sociālajā jomā pašvaldība ieviesusi jaunus pabalsta veidus un palielinājusi līdzšinējos, kas izdevumus palielina par 49 000 eiro, bet sociālo garantiju kopsummu kāpina par 26 396 eiro. Sociālās palīdzības pabalstu kopējais apmērs veido 660 689 eiro apmēru. Piemēram, dzīvokļa pabalstu izmaksas veido 22 000 eiro (pabalsts kāpināts no 171 eiro uz 250 eiro, līdz ar sociālo garantiju palielinājumu bāreņiem kopumā būs nepieciešami 26 936 eiro, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 138 350 eiro. Lai samazinātu nevienlīdzību, kā arī lai nodrošinātu personām ar invaliditāti vides pieejamību, pērn gada nogalē apstiprināta jauna pašvaldības iniciatīvu - personām ar invaliditāti piešķirt naudas pabalstu līdz 3500 eiro kā vienreizēju palīdzību mājokļa pielāgošanai un šim mērķim kopumā atvēlēti 10 500 eiro.

Sociālajai aizsardzībai šogad plānots izlietot   634 275 eiro Eiropas savienības (ES) un budžeta investīciju dažādu projektu īstenošanai – deinstitucionalizācijas plāna (DI) ietvaros plānoto pakalpojumu un infrastruktūras attīstīšanai, slimību profilakses un veselību veicināšanas pasākumiem 45 724 eiro. Savukārt Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru uzturēšanai un labiekārtošanai atvēlēti 1 454 178 eiro, šajā summā ietverta arī SARC “Kalnciems” jauna lifta izbūve iestādes iemītnieku pārvietošanās drošībai, SARC “Eleja” DI ietvaros papildus četras “sociālā audzinātāja” štata vietas, telpu pielāgošanas izmaksas personām ar pārvietošanās traucējumiem 60 000 eiro apmērā un ēdināšanas izmaksu palielinājums par 13 937 eiro. Būtisku izmaksu kāpumu veido sociālā pakalpojuma centra izveide Kalnciemā ar nosaukumu “Laipa”, kas ietvers sevī gan dienas aprūpes centru ar 12 vietām, grupu dzīvokli, specializētu darbnīcu ar 16 vietām. Centrs ir radīts ar mērķi izpildīt deinstitucionalizācijas projekta mērķus, nodrošinot integrēšanu sabiedrībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pašlaik plānots, ka centra “Laipa” izdevumi iekļausies 184 677 eiro apmērā.

Kā ik gadus pašvaldība mērķtiecīgi “iezīmē” izdevumus arī pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kam šogad plānoti 3 447 868 eiro jeb 9,9% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādnēm, pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. 2020.gadā plānots atsavināt 37 dzīvokļus - gan īres dzīvokļus, gan dzīvokļus, kas nav nepieciešami mājokļu jautājumu risināšanai un par kuru atsavināšanu lemj pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija. Izsolēs plānots atsavināt 142 objektus. Pašvaldība turpinās sakārtot degradētās teritorijas, kam 2020.gadā plānoti izdevumi 35 000 eiro apmērā degradētu ēku demontēšanai – Glūdas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku un Vilces pagastu ciema teritorijās. Paredzēts veikt trīs kapu teritoriju paplašināšanu 45 000 eiro apmērā – Līvbērzes, Bērzkroga un Lielvircavas kapos. Turpinot risināt Mājokļu politiku, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamie izdevumi ir 43 929 eiro, ko veido izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un kopīpašuma pārvaldīšana, tai skaitā dotācija 27 065 eiro apmērā komunālajam uzņēmumam “Jelgavas novada KU”. Kopumā dotācija komunālajam uzņēmumam ir 860 709 eiro apmērā, kur ietilpst arī zaudējumu segšana – 18 489 eiro apmērā pirts pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, 223 125 eiro pašvaldības kapsētu apsaimniekošanai –un 592 030 eiro pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo teritoriju uzkopšanai un uzturēšanai.

Vides aizsardzībai plānoti 946 263 eiro jeb 2,7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šo izdevumu ietvaros ietverti secīgi soļi mežaudžu kopšanai un stigu veidošanai īpašumos “Lāču birzs” Glūdas pagastā un “Meža skudras” Vilces pagastā, meža stādījumu atjaunošanai īpašumā “Tīsu bāze” Lielplatones pagastā un Ūziņu parkā Zaļenieku pagastā, bīstamu koku zāģēšanai visos pagastos un medību koordinācijas komisijas darbības nodrošināšanai, kā arī muižas parku (Vilces, Lielplatones, Vircavas, Zaļenieku) meža inventarizācijas vai dendroloģisko plānu izstrādei  un stādījumu sakopšanai kopumā par 30 000 eiro. Vides aizsardzības jomā īstenos arī vairākus projektus - kopumā 143 774 eiro apmērā – saistībā ar Lielupes ūdens baseina apsaimniekošanu un videi draudzīgu metožu pielietošanu upju ainavu atjaunošanā.

No saņemtā dabas resursu nodokļa 520 258 eiro tērēs gan latvāņu apkarošanai, bīstamo atkritumu savākšanai neparedzētos gadījumos, degradētu teritoriju sakopšanai, dīķu tīrīšanai. Šogad plānoti būtiski un vērienīgi darbi, kas ilgi gaidījuši savu kārtu – Līvbērzes dambja nostiprinājuma izbūve un apauguma novākšana, kam atvēlēti 240 000 eiro, un lietusūdens kanalizācijas tīklu atjaunošana Staļģenes ciemā, kas skar būtiskus meliorācijas darbus, ieplānojot tam 210 000 eiro.  Savukārt 90 000 eiro tiks novirzīti sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” rekultivācijai, monitoringam, ēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai. No tiem 50 000 euro novirzīs poligona 2.kārtas rekultivācijai, savukārt 40 000 euro slēgtā poligona monitoringa un apsaimniekošanas veikšanai.

Autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi plānoti 874 037 eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir ar nelielu palielinājumu – 59 730 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka pērn valsts kases aizņēmumi nebija pieejami arī virknei plānoto ceļu remontu un sava daļa finansējuma ietaupījās arī sniega trūkuma dēļ, ar neiztērēto naudiņu plānots papildināt izdevumus transporta infrastruktūras attīstībai šajā gadā. Kopumā pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai novirzīti 470 500 eiro, līdzekļus sadalot līdzīgi, bet mazliet vairāk kā pērn - ziemas periodam atvēlot 25 000 eiro, ielu asfalta seguma uzturēšanai 100 000 eiro, ceļu grants seguma uzturēšanai un uzlabošanai 98 700 eiro, bet grants seguma ielu un ceļu remontiem – 186 800 eiro, tiltu un caurteku  remontiem – 25 000 eiro, ceļmalu pļaušanai – 15 000 eiro un nomaļu noņemšanai 20 000 eiro.

Pašvaldība plāno arī vairāku pašvaldības ielu un ceļu seguma remontu un izbūvi par kopējo summu 697 312 eiro: asfaltēšanu Madaru un Plāksnīšu ielām Vircavas pagastā, asfaltbetona seguma atjaunošanu Alejas ielā Lielplatones pagastā, Parka ielas labiekārtošanu Elejas pagastā, asfalta atjaunošanu pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Laipa” Kalnciemā, dubultās virsmas apstrādi ceļam uz Vilces kapiem, tāpat virsmas apstrādi Dārza ielai Svētes pagastā. Turklāt vērienīgākais un lielākais projekts, ir Būriņu ceļā tilta pār Tērvetes upi 1. kārtas būvdarbi 320 000 eiro apmērā un tilta pār Vircavas upi Jaunsvirlaukas pagastā būvprojekta izstrāde un ekspertīze 50 000 eiro apmērā.

Ja vien valsts sekmēs pašvaldības iespēju saņemt Valsts kases aizņēmumu ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai, tad aizņēmumi 431 575 eiro apjomā ļaus īstenot Lauku atbalsta dienesta jau pērn apstiprinātos projektus – sporta laukumu sakārtošanu Zaļeniekos un Svētē, labiekārtot teritoriju pie jauniešu centra Elejā, īstenot projektu Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošanai un turpināt ERAF projekta saistības deinstitucionalizācijas pakalpojumu attīstīšanai.