+A A
Otrdiena, 14. Jūlijs, 2020
Ritvars, Oskars, Anvars

Domes sēde Nr.5

21.02.2020
26.02.2020., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš 2-17, Zaļenieku pag.; 2.Parka iela 24-6, Eleja)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Pūpolu iela 7-2, Kārniņi)
4. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 6-60, Kalnciems; 2.Sidrabītes-9, Lielplatones pag.; 3.Parka iela 8-14, Eleja)
5. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Vārpas 2-3, Līvbērzes pag.; 2.Līgotnes 1-14, Glūdas pag.; 3.Austrumu iela 11-14, Vilce)
6. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Celtniecības 18-1, Eleja; 2.Celtniecības 18-2, Eleja; 3.Celtniecības 18-8, Eleja; 4.Kastaņu 4-3, Sesavas pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Parka 1A, Glūdas pag.; 2.Jaundzintari, Līvbērzes pag.; 3.Atpūta 106, Svētes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Bori, Jaunsvirlaukas pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Smilšu 22, Svētes p.; 2.Smilšu 20, Svētes p.; 3.Smilšu 18, Svētes p.; 4.Smilšu 8, Svētes p.; 5.Smilšu 6, Svētes p.; 6.Smilšu 4, Svētes p.; 7.Smilšu 2, Svētes p.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielķeizari, Līvbērzes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pagrabi kopliet., Elejas pag.; 2.Apogi, Līvbērzes pag.)
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Baložu iela 54, Svētes pag.)
13. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Beltes dīķi, Kalnciema pag.)
14. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumā (protokols Nr.18, 1.§, 1.12.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
15. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumā (protokols Nr.18,1.§1.25.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011. gada 28. decembra lēmumā “Par dzīvojamo telpu atsavināšanu par nosacīto cenu” (sēdes protokols Nr.14, 38.§)
17. Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
18. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.19-06-AL03-A019.2202-000003) “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanai
19. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.19-06-AL03-A019.2201-000005) “Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas” īstenošanai
20. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.19-06-AL03-A019.2201-000003) “Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas” īstenošanai
21. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.19-06-AL03-A019.2201-000001) “Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)” īstenošanai
22. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2020.gadam
23. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2020” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
24. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
25. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
26. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
27. Par specializētā autotransporta pakalpojumu maksas apstiprināšanu
28. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumā “Par darba grupas izveidi” (sēdes protokols Nr.10, 19.§)
29. Par Aijas Petuhovas atbrīvošanu no Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja pienākumu izpildītāja amata
30. Par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
31. Par atļauju Jānim Erno savienot valsts amatpersonas amatu
32. Par grozījumiem Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikumā
33. Par Aspazijas literārās prēmijas konkursa nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
34. Par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
35. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Lielplatones pag., Zaļenieku pag.)
36. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 48.§.5) „Par zemes piekritību”
37. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Tušķi 1, Līvbērzes pag.)
38. Par ēkas piebūves nojaukšanu (Skolas iela 10A, Glūdas pag.)
39. Par zemes vienības sadalīšanu (Pagasta zemes, Sesavas pag.)
40. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu(Dārza iela 2, Eleja)
41. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa Jelgavas novada "Uzņēmēju gada balva 2020" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
42. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”” izdošanu
43. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novada”” izdošanu
44. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2018. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”” izdošanu
45. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu (Kalnaplāteri, Vilces pag.)
46. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Ķīves skola-1, Vilces pag.)
47. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Ķīves skola-4, Vilces pag.)
48. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Ķīves skola-6, Vilces pag.)
49. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bērzu iela 1-2, Līvbērzes pag.)
50. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada Sporta centra nolikumā
51. Pap.DK.Par Gitas Aizpures iecelšanu par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāju
52. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 13-20, Kalnciems)
53. Pap.DK.Par dāvinājuma pieņemšanu (Dārza iela 4-27, Glūdas pag.)