Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Apvienotā komiteju sēde Nr.3

17.04.2020

22.04.2020., plkst. 10:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē ( Draudzības iela 4-14, Kalnciems)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Papeles-8, Platones pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.-4.Līvbērzes pag.; 5.Vecliepas; 6.Lielkalēji, Lielplat.p.; 7.Pīlādžu2, Svētes p.; 8.Mētras, Valgundes p.; 9.Zeltiņi; 10.Spāres, Sesavas p.; 11.Mārītes, Zaļenieku p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Smilšu16, Svētes pag.; 2.Pirts1, Zaļenieku pag.; 3.Jaunceriņi, Elejas pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
7. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Upenieku Slūžas, Vilce)
8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Avotiņi, Platones pag.)
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu ( Vidusstrauti, Platones pag.)
10. Par zemes vienības sadalīšanu (Dārziņi, Vircavas pag.)
11. Par nekustamā īpašuma iegādi (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)
12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lielpļavas”, Valgundes pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai
13. Par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu ( Lielupes iela 43, Kalnciems)
14. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem
15. Par grozījumiem 2020.gada Aspazijas literārās prēmijas nolikumā
16. Par grozījumiem SIA „EcoLead” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā
17. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem atbalsta programmai sociālajā jomā
18. Par koku ciršanu īpašumā Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
19. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
20. Par Jelgavas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai- (de minimis) atbalsta piešķiršana samazinatas nomas maksas veidā.
21. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Vaivaru lauks, Zaļenieku pagasts)