Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Apvienotā komiteju sēde Nr.7

14.08.2020

19.08.2020. plkst. 15:00

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Gaismas iela 2-3, Eleja)
3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Ķīves-2, Vilces pag.; 2.Līgotnes 1-15, Glūdas pag.)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Bičuļi 3-2, Zaļenieku pag.)
5. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kastaņu ceļš 13-14, Zaļenieku pag.; 2.Braņķi-3, Lielplatones pag.; 3.Braņķi-2, Lielplatones pag.)
6. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Zemgalieši-1, Sesavas pag.; 2.Celtniecības iela 18-1, Eleja)
7. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pag.)
8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 29, Kalnciema pag.)
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Lāču birzs, Glūdas pag.; 2.Melnupītes, Līvbērzes pag.; 3.Plūmītes, Līvbērzes pag.; 4.Puķes, Vircavas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Pagrabi kopliet., Eleja; 2.Beltes dīķi, Kalnc.p.; 3.Pūcītes; 4.Saulgrieži; 5.Mazmigaļas, Vircav.p.; 6.- 7.Lielplatones pag.; 8.-10. Zaļenieku pag.; 11.-16. Sesavas pag.)
11. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Lielvircavas kapi, Platones pag.)
12. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Kundrāti, Līvbērzes pag.)
13. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (1.masīvs 21, Kalnciema pag.)
14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu (54520031803, Glūdas pag.)
15. Par zemes vienības sadalīšanu (Piekūni, Valgundes pag.)
16. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Pasts, Zaļenieku pag.)
17. Par atļauju P.Veļeckim savienot valsts amatpersonas amatu
18. Par grozījumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
19. Par izglītības iestāžu telpu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem
20. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadam
21. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm 2020./2021.m.g.
22. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
23. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par Platones pagasta nekustamā īpašuma “Aivari” (kad. Nr. 54700010041) detālplānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu
24. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Milleru ceļš 4-22, Zaļenieku pag.)