Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Apvienotā komiteju sēde Nr.3

16.04.2021

21.04.2021., plkst.15:00

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Niedru iela 1-7, Staļģene)
3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Draudzības12A-112; 2.Draudzības7-38; 3.Draudzības6-88, Kalnciems; 4.Ziedkalnes1-1, Vilces pag.; 5.Lielupes13-10, Kalnciems)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (14 dzīvokļu īpašumi Staļģenē)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Auces Ozoliņi, Līvbērzes pag.)
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazpērlītes, Kalnciema p.; 2.Jaunliepiņu lauks, Vilces p.; 3.Zemgales2; 4.Stacijas4; 5.Stacijas iela 8, Sesava)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Gārņi; 2.Irbenāji; 3.Čemuriņi; 4.Korintes; 5.Ērgļu 10, Valgundes pag.)
8. Par īres līgumu slēgšanu (Niedru iela 6, Staļģene)
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Kuiseļi, Lielkuiseļi, Vilces pag.)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Mazkrastiņi, Kalnciema pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (1.masīvs 211, Kalnciema pag.)
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (54620100670, Līvbērzes pag.)
13. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 48.§, 48.5) „Par zemes piekritību”(54620010053, 54620090063, 54620090089, Līvbērzes pag.)
14. Par koku ciršanu īpašumā “Elejas parks” Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.
15. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Braņķi, Lielplatones pag.)
16. Par grozījumiem Svētes pagasta padomes 2008.gada 18.septembra lēmumā (protokols Nr.11, 12.§) „Par Svētes pagasta pašvaldības lietošanā un valdījumā esošās zemes izvērtēšanu.”
17. Par nekustamā īpašuma “Zemgales iela 13A”, Sesavā, Sesavas pagastā iegādi
18. Par Zandas Reinvaldes iecelšanu Vilces pamatskolas direktora amatā
19. Par atļauju Ivetai Strēlniecei savienot valsts amatpersonas amatu
20. Par atļauju Līgai Rozenbahai savienot valsts amatpersonas amatu
21. Par nekustamā īpašuma nomas maksas samazinājumu SIA “ANIVA” saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
22. Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2021" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
23. Par konkursa "Uzņēmēju gada balva 2021" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
24. Par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes amatiermākslas un interešu kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu
25. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumā
26. Par Jelgavas novada stipendijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
27. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”
28. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem
29. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Kvalitatīva dzīves vide Jelgavas novadā – 2021” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
30. Par Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu
31. Par finansējuma piešķiršanu biedrību un nodibinājumu iesniegto projektu atbalstam
32. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem atbalsta programmai sporta jomā
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Zemgales 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība"
34. Pap.DK.Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Svētes pag.)
35. Pap.DK.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Veļu tīrelis”, “Lejastīrelis” un “Purva ceļi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
36. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 18-8, Staļģene)
37. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Lielupes iela 14-2, Staļģene)
38. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu
39. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības investīciju projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizņēmumu saņemšanai