+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Sniegtie pakalpojumi

Drukāt

Dzimšanas reģistrācija

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

1. Ja vecāki ir savstarpējā laulībā, tad nodaļā var ierasties viens no laulātajiem, līdzi ņemot šādus dokumentus:

 • Personu apliecinošs dokuments,
 • Laulību apliecību,
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņu par bērna piedzimšanu.

2. Ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, līdzi ņemot:

 • Abu vecāku personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība);
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņu par bērna piedzimšanu.

Civillikuma 146.pants noteic, ka par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums). Kopš 2013.gada 1.janvāra šis regulējums ir būtiski papildināts. Tagad Civillikuma155.pants paredz, ka paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Laulību reģistrācija

Personas laulību var reģistrēt jebkurā republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Laulībā var stāties pēc pilngadības - 18 gadu sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.

Laulību var reģistrēt 1mēnesi un 1dienu pēc iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Lai iesniegtu laulību reģistrācijas iesniegumu, abām personām ir jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Nodaļā personas uzraksta laulību reģistrācijas iesniegumu un vienojas ar vadītāju par laulību datumu un laiku.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā iesniedz bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izrakstu vai izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.
Noslēdzot laulību jaunlaulātie var mainīt uzvārdu.

 • Katrs laulātais var paturēt savu pirms laulības uzvārdu, nepieņemot kopēju laulības uzvārdu.
 • Ikviens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubults uzvārds, vai arī
 • laulātie var veidot kopēju dubultu uzvārdu no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem.

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, tad viņam Latvijā jāuzturas likumīgi un jāiesniedz attiecīgas kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, ka šai personai nav šķēršļu noslēgt laulību.
Jaunlaulātajiem pašiem jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu. Tulkošanas iespēja iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Laulību reģistrācija ir obligāta divu pilngadīgu liecinieku klātbūtnē.

Miršanas reģistrācija

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Personai, kura paziņo par miršanas faktu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos,
 • Mirušās personas pase, personas apliecība.

Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu”5. punktu, miršanas fakta reģistrētājam tiek izmaksāts apbedīšanas pabalsts, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Jelgavas novadā. Apbedīšanas pabalsts 2014. gadā ir 80 euro.

Atkārtotu apliecību izsniegšana

Ja personai ir nepieciešama atkārtota dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība, tad novada dzimtsarakstu nodaļā pēc personas iesnieguma iesniegšanas var saņemt šo apliecību no izziņu vai izrakstu no reģistra ieraksta par zināmo faktu uz izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju ( dzimšanas , laulību, miršanas) reģistrāciju.

Jelgavas rajona dzimtsaraksta nodaļas arhīvs līdz 1994.gada 1. janvārim glabājas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā , Svētes ielā 22, bet sākot ar 1994. gada 1. janvāri – Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļā, Pasta ielā 37, telefoni 63012255 vai mob. 29104956.

Vārdu, uzvārdu un tautību maiņa

Vārdu, uzvārdu un tautību var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.
Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”.

Vārdu var mainīt tikai divos gadījumos, proti, ja vārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā un , ja ir vēlēšanās savam vārdam pievienot otru vārdu.
Savukārt uzvārda maiņai ir noteikti vairāki iemesli:

 • ja uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā;
 • vēlas iegūt vai ja savam uzvārdam vēlas pievienot otra laulātā uzvārdu;
 • ja vēlas atgūt dzimto vai pirmslaulības uzvārdu gadījumos, ja tas nav izdarīts šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par neesošu;
 • ja vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā, (mātes, tēva, vecāsmātes, vecātēva u.t.t. ).

Tautības maiņas iemesls ir vēlēšanās mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku (mātes, tēva, vecāsmātes vai vecātēva) tautību divu paaudžu robežās.

Atšķirībā no vārda un uzvārda maiņas, tautību pilngadīga persona var mainīt tikai vienu reizi, izņemot ja tautība tika mainīta pirms pilngadības sasniegšanas.
Likumā ir paredzēti arī īpaši vārda un uzvārda maiņas iemesli:

 • ja mainīts personas dzimums;
 • ja nepilngadīgas personas, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, vecāki vai viens no viņiem ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Šajos gadījumos iesniegumu iesniedz māte, tēvs vai aizbildnis un valsts nodeva nav jāmaksā.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi, jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzot iesniegumu jāuzrāda kvīts par valsts nodevas 71.14 euro samaksu.

Iesniegumam jāpievieno 4,5 x 3,5 cm fotogrāfija, un personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem, vecāku rakstveida piekrišana. Ja persona ir aizbildnībā, iesniedzama aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par maiņas atbilstību nepilngadīgās personas interesēm. (Iesnieguma aizpildīšanai jāzina ziņas par dzimšanas vietu, vecākiem un viņu dzimšanas datumu/vietu, miršanas datumu/vietu; bērniem – laulību noslēgšanas datums/vieta, šķiršanās).

Tautības maiņas gadījumā iesniegumam jāpievieno tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, kā arī dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību.

Vārdu un uzvārdu, vecākiem iesniedzot iesniegumu par ieraksta papildināšanu, var mainīt arī nepilngadīgai personai līdz 15 gadu vecumam. To atļauts darīt šādos gadījumos:

 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai ieraksta konfesionālo vārdu kā bērna otru vārdu;
 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, kuram doti divi vārdi, bet kuru sauc tikai vienā vārdā, svītro vārdu, kuru nelieto;
 • bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai maina vārdu(-us) uz jebkuru vārdu(-iem) – vienu reizi, ja bērna vārds(-i) ir grūti izrunājams(-i) vai nelabskanīgs(-i);
 • bērnam no 15 gadu vecuma un pilngadīgai personai, kurai dzimšanas reģistra ierakstā un dzimšanas apliecības oriģinālā ierakstīti divi vārdi, svītro vienu no vārdiem, kuru nelieto, ja personas citos dokumentos ierakstīts tikai viens vārds;
 • bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas;
 • bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību;
 • bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības;
 • bērnam atzīst paternitāti;
 • bērna vecākiem savstarpēji noslēdzot laulību, vecāki un bērns iegūst kopīgu uzvārdu;

Iesniegumu vārda un uzvārda maiņai iesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Iesniegumu iesniedz bērna tēvs vai māte, pievienojot otra vecāka rakstveida piekrišanu un dokumentus, kas apliecina vārda un uzvārda maiņas pamatotību.
Gadījumos, ja uzvārdu maina sakarā ar to, ka viens no bērna vecākiem stājies citā laulībā, iesniegumam pievieno mātes vai tēva laulātā piekrišanu.Valsts nodeva par dzimšanas reģistra papildināšanu 7 euro.