Sestdiena, 6. Marts, 2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Jelgavas novada skolu piedāvājums pamatskolu un vidusskolu absolventiem 2020./ 2021. mācību gadā

14.05.2020

2020.gada 1. septembris no iepriekšējiem gadiem atšķirsies ar to, ka 1., 4., 7. un 10. klašu skolēni visā Latvijā sāks mācīties pēc jauna izglītības standarta. Kompetencēs jeb lietpratībā balstīta izglītība – tā īsumā var raksturot 2018.gadā un 2019.gadā pieņemtos valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartus. Tas nozīmē, ka skolēnu mācīšanās būs vairāk vērsta uz iedziļināšanos un praktisku darbību. Mācībās būs svarīgi sadarboties, kā arī pašiem plānot un vadīt savu mācīšanos  un izaugsmi. Tāpat jaunie izglītības standarti paredz  moderno tehnoloģiju izmantošanu un vērtībās balstītu audzināšanu.

Bet kā vecāki, neiedziļinoties izglītības niansēs, detaļās, sapratīs un pamanīs, ka notiek mācīšanās pa jaunam?

Pirmkārt, pamatskolā būs jauni mācību priekšmeti, piemēram, teātra māksla, inženierzinības, dizains un tehnoloģijas, datorika.

Otrkārt, vidusskolā skolēni apgūs mācību priekšmetus dažādos līmeņos, t.i., 10. – 11.klasē skolēni apgūs pamatkursus visās mācību jomās vispārīgajā vai optimālajā līmenī. Bet 12.klasē skolēniem būs iespēja optimālajā vai augstākajā līmenī apgūt pārsvarā tos mācību priekšmetus, kas saistīti ar izvēlēto karjeras virzienu.

Tas nozīmē, ka,  ja skolēnu interesē dabaszinātnes un sociālās zinātnes un viņš vēlas savu nākotni saistīt, piemēram, ar medicīnas vai farmācijas nozari, tad jāizvēlas vidusskola, kurā tiek piedāvāti padziļinātie kursi bioloģijā, ķīmijā un sociālajās zinātnēs. Jelgavas novadā tā ir Elejas vidusskola.

Bet, ja skolēnu interesē kultūra, dizains un tehnoloģijas un  viņš ,piemēram, vēlas savā dzīvē nodarboties arī ar uzņēmējdarbību, tad piemērota izvēle būtu Kalnciema vidusskola.

Jelgavas novadā divas izglītības iestādes piedāvā iespēju apgūt vidējās izglītības programmas neklātienes un tālmācības formā. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 10.klašu skolēniem ar 2020.gada 1.septembri piedāvās divas programmas – valodas un uzņēmējdarbības programmu un vides zinātņu , dizaina un tehnoloģiju programmu.  Bet Staļģenes vidusskolā 10.klašu skolēni varēs izvēlēties kultūras izpratnes un valodu programmu vai valodu un vēstures programmu.

Jelgavas novada vidusskolas piedāvās skolēniem arī specializētos kursus, piemēram, publiskā runa (Elejas un Kalnciema vidusskolas), uzņēmējdarbības pamati (Jelgavas novada Neklātienes un Kalnciema vidusskolas).

Jaunais vidusskolas standarts paredz, ka visiem skolēniem būs jāapgūst starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs”, kurā skolēniem saistībā ar izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem būs jāveic un jāaizstāv pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs.

Vidusskolēniem jārēķinās ar to, ka līdzās ar obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (kurus varēs nokārtot uzreiz pēc optimālā līmeņa kursa beigšanas) būs jākārto arī centralizētie eksāmeni augstākajā līmenī divos no izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Jelgavas novadā 9.klašu absolventi varēs izvēlēties turpināt izglītību arī Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā,  kur būs iespēja, mācoties vidusskolas kursu,   iegūt restauratora – asistenta kvalifikāciju (4 mācību gadi vai 2 gadi, ja ir vidusskolas beigšanas atestāts). Sākot ar 2020./ 2021. mācību gadu, skola piedāvās apgūt jaunu specialitāti – būvizstrādājumu galdnieks (1,5 gadi, ja ir vidējā izglītība, vai 4 gadi pēc 9.klases absolvēšanas). Zaļenieku KAV piedāvās arī turpināt izglītoties cilvēkiem, kas jau ieguvuši vismaz vidējo vai vidējo profesionālo izglītību, t.i., būs iespēja mācīties par mūrnieku (1 gads), pavāru (1,5 gadi), klientu apkalpošanas speciālistu (1,5 gadi), augkopības tehniķi (1,5gadi).

Vislabāk par savu skolu piedāvājumu, protams,  var pastāstīt skolu direktori un direktoru vietnieki izglītības jomā, kas kopā ar skolas pedagogiem ir rūpīgi apsvēruši skolas piedāvājumu jaunajiem vidusskolēniem, kuriem ir vienreizēja iespēja – pirmajiem sākt mācīties pēc jaunā vidusskolas standarta. Tāpat 9.klašu skolēniem konsultāciju par piemērotāko izvēli, kur turpināt mācīties, var sniegt pedagogs – karjeras konsultants un klases audzinātājs.

Elejas vidusskolas piedāvājums vidējās izglītības ieguvei no 2020./2021. mācību gada

Līdz šim Elejas vidusskolā tika īstenota vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kurā skolēniem bija iespēja optimālā apjomā apgūt visu jomu mācību priekšmetus un pēc tam turpināt izglītības ieguvi jebkurā augstākās izglītības programmā. Veidojot izglītības programmu nākamajiem mācību gadiem, esam izvērtējuši piedāvāto saturu mācību priekšmetos, īpaši padziļināto kursu satura tēmas un apjomu, to nepieciešamību augstākās izglītības ieguvei. Savu piedāvājumu veidojām, balstoties uz 3 pamatnosacījumiem. Pirmkārt, esam centušies saglabāt daudzveidību optimālajā mācību priekšmetu piedāvājumā, lai skolēniem ar dažādām interesēm 10.-11. klasē būtu iespēja apgūt atbilstošu mācību saturu. Otrkārt, veidojot padziļināto kursu piedāvājumu 12. klasei, esam vērtējuši mūsu absolventu biežāk izvēlētos augstākās izglītības studiju virzienus. Treškārt, esam ņēmuši vērā skolā strādājošo pedagogu kvalifikāciju un pieredzi, kā arī citu resursu pieejamību.

10.-11. klasē skolēni apgūs optimālos kursus lielākajā daļā līdz šim pazīstamo mācību priekšmetu,  būs arī 2 jauni  – programmēšana un dizains un tehnoloģijas, programmā kā mācību priekšmets iekļauts arī pētnieciskais darbs.  12. klasē skolēnu izvēlei piedāvāsim divus padziļināto kursu grozus. Pirmais – “Dabaszinātnes un sociālās zinātnes” ar padziļinātu bioloģijas, ķīmijas un sociālo zinātņu apguvi. Otrais “Tehnoloģijas un sociālās zinātnes” ar padziļinātu dizaina un tehnoloģiju, ķīmijas un sociālo zinātņu apguvi. Papildus skolēnu izvēlei piedāvāsim specializēto kursu “Publiskā uzstāšanās”.

Šāds piedāvājums arī turpmāk dod mūsu absolventiem iespēju turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības programmā, jo tiesības studēt nodrošina mācību priekšmeta apguve gan padziļinātā, gan optimālā līmenī.

Uzņemšanu 10. klasē plānojam no 15. jūnija, precīzāka informācija atkarīga no valdības lēmumiem par ārkārtējās situācijas nosacījumiem.

Uzņemšana notiks pamatojoties uz apliecību par pamatizglītību, visiem vērtējumiem jābūt ne zemāk kā 4 balles. Plānojam individuālas sarunas par grozu izvēli.

Kalnciema vidusskolas piedāvājums vidējās izglītības ieguvei no 2020./2021. mācību gada

Tā kā vidusskolas posma mērķis ir skolēniem palīdzēt sagatavoties nākamajam dzīves posmam: izglītības turpināšanai augstākajās mācību iestādēs vai darba dzīvei, sākot ar jauno mācību gadu, Latvijas skolās būs izmaiņas, kā tiks organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā: 30 % mācību laika skolēni varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus interesē vai kuri būs nepieciešami viņu izvēlētā profesijā- tos būs iespēja  apgūt brīvas izvēles specializētajos kursos padziļināti.

Lai, veidojot jauno vidusskolas modeli ar padziļināto kursu komplektiem, izzinātu skolēnu un vecāku viedokli un intereses,  Kalnciema vidusskolā tika veikta skolēnu un vecāku aptauja. Ap 30% aptaujāto atklāja, ka vēlas apgūt padziļināti sociālās zinātnes, ģeogrāfiju, latviešu valodu un literatūru. Nedaudz virs 60% skolēnu  plāno padziļināti mācīties dizainu un tehnoloģijas, bet gandrīz 50% skolēnu paredz padziļināti apgūt kultūru un mākslu.

Ņemot vērā aptaujas rezultātus, Kalnciema vidusskola ir izveidojusi divus piedāvājumu komplektus ar  5 padziļinātiem mācību priekšmetu apguves kursiem. Tāpat aptaujā atklājās, ka 50% skolēni vēlas apgūt speciālos kursus “Publiskā uzstāšanās” un “Uzņēmējdarbības pamati”.

Kalnciema vidusskola ir skola ar senu vēsturi un tradīcijām. Kopš 2013.gada skolā tiek realizēta  EKO skolu programma. Pedagoģiskajam kolektīvam ir labas iestrādes, kā mācību procesu savienot ar ekoloģijas tēmām.  Kalnciema vidusskolā kopš 2012.gada tiek apgūts mācību priekšmets “Valsts aizsardzības mācība”, kura apguvei skolā ir izveidota ļoti laba materiāltehniskā bāze- telpas, šautuve. Tādejādi skolas lepnums- EKO pieeja un Valsts aizsardzības mācība ir neatņemama piedāvājuma sastāvdaļa.

Tā kā  Kalnciema vidusskolā jau 3 gadus darbojas 3 Erasmus+ projekti un 5 eTwinning projekti, skolas vidējās izglītības piedāvājumā starpdisciplionārajā mācību priekšmetā “Projekta darbs”  skolēniem tiek dota iespēja  mācīties rakstīt  un realizēt starptautiskos projektus.

Kalnciema vidusskola 2020./2021.m.g. 10.klasei  piedāvās divus padziļināto kursu  komplektus, kurus ir iespēja arī kombinēt:

Kultūra un tehnoloģijas

 • Padziļinātie priekšmeti: latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla (vizuālā); dizains un tehnoloģijas;
 • optimālajā līmenī mācību priekšmeti: visi padziļinātie priekšmeti, angļu valoda, krievu valoda, ģeogrāfija, fizika, bioloģija, ķīmija,  matemātika;
 • vispārīgajā līmenī: sociālās zinības un vēsture;
 • specializētie kursi: publiskā uzstāšanās, valsts aizsardzības mācība;
 • starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

Uzņēmējdarbība un vide

 • Padziļinātie priekšmeti: vēsture un sociālās zinātnes, ģeogrāfija, dizains un tehnoloģijas;
 • optimālajā līmenī mācību priekšmti:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, krievu valoda, fizika, bioloģija, ķīmija, matemātika;
 • vispārīgajā līmenī: kultūras pamati;
 • specializētie kursi: Publiskā uzstāšanās, Uzņēmējdarbības pamati, Valsts aizsardzības mācība;
 • starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

Aicinām 9.klases absolventus pieteikties, sūtot  iesniegumu un liecību uz epastu kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv līdz 05.06.2020. vai iesniedzot minētos dokumentus skolas lietvedei. Iesnieguma veidlapa tiks publicēta skolas mājas lapā www.kalnciemavsk.lv

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas piedāvājums vidējās izglītības ieguvei no 2020./2021. mācību gada

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola  2020./2021.mācību gadā, uzsākot izglītības reformu sāks īstenot šādas programmas:

 • pamatizglītībā no 1-9.klasei  neklātienes un tālmācības mācību formā;
 • vidusskolā divas izglītības programmas neklātienes  un tālmācības mācību formā.

Vidusskolas izglītības programmas veidotas balstoties uz mūsdienās nepieciešamajām  prasmēm, kā arī ņemot vērā darba tirgus prasības.

Valodu un uzņēmējdarbības  izglītības programmu  veidojām, lai izglītojamie beidzot vidusskolu veiksmīgi varētu uzsākt savu biznesu, kas  mūsdienu  pasaulē nav iespējams bez svešvalodu prasmēm.

Vides, dizaina un tehnoloģiju izglītības programmu apguvušie savukārt labi orientēsies vides izglītībā, pārzinās dizaina un tehnoloģiju mākslu, tādejādi caur šīm prasmēm, rosinot sabiedrību apzināties vides jautājumu svarīgumu.

Staļģenes vidusskolas piedāvājums vidējās izglītības ieguvei no 2020./2021. mācību gada

Stājoties spēkā jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam, Staļģenes vidusskola piedāvās četrus padziļinātos kursus - latviešu valodā un literatūrā, vēsturē, angļu valodā,  kultūrā un mākslā - , veidojot divus izvēļu grozus:

 • Kultūras izpratne un vēsture - tajā iekļaujot latviešu valodu un literatūru, vēsturi, kultūru un mākslu;
 • Valodas un vēsture - tajā iekļaujot latviešu valodu un literatūru, angļu valodu, vēsturi.

Staļģenes vidusskola vidējās izglītības posmā realizē tālmācības programmu, kurā lielākoties mācās pilngadīgi izglītojamie, daļai no viņiem ir viena vai vairāku gadu mācību pārtraukums, daži dzīvo ārvalstīs.

Izvēles grozi tika veidoti pēc iepriekšējo gadu pieredzes, ņemot vērā mācību priekšmetus, kuros skolēni visbiežāk izvēlas kārtot eksāmenus, kā arī izvērtējot pedagogu profesionalitāti un skolas iespējas.