Aicina jauniešus un mentorus pieteikties dalībai projektā - “PROTI un DARI!”

11.04.2016

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15-29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Īstenojot projektu pašvaldības uzdevums ir iesaistīt stratēģiskos partnerus, kas var būt valsts un pašvaldību institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie parteri un citi. Šie partneri apzinās jauniešus, motivēs un īstenos atbalsta pasākumus projekta ietvaros un ārpus tā.

Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas tiks izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Šobrīd Jelgavas novada pašvaldība ir informējusi JSPA par plānotajiem programmas vadītājiem un mentoriem, kas strādās ar mērķa grupas jauniešiem, un jau decembrī programmas vadītājiem tiek organizētas apmācības. Pēc veiksmīgām apmācībām mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā būs iespējama jau 2016. gada janvārī.

Realizējot projekta “PROTI un DARI” aktivitātes Latvijā, tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem, no tiem 98 ir Jelgavas novada mērķa grupas jaunieši. Projekts tiks īstenots līdz 2018. gada decembrim.

Aicinām pieteikties mentorus - atbalsta personas (pilngadīgas personas), kuri/as būtu ieinteresēti/as sniegt iedrošinošu un motivējošu atbalstu jaunietim praktisko uzdevumu realizēšanā, saskaņā ar katra jaunieša vajadzībām un izaugsmes mērķiem. Katram mūsu novadā ir iespēja ieguldīt savus resursus un talantus atbalstot jauniešus!

Aicinām jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var: Attīstības nodaļā Katoļu ielā 2b, Jelgava, projekta vadītāja Inese Skromane, mob. 26547814, e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv vai Izglītības pārvaldē Pasta ielā 37, Jelgava, jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode, mob. 28606703, e-pasts kristine.kode@jelgavasnovads.lv

“PROTI un DARI” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts.

Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari