+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Atbalsta projekta „For a Better Future!” īstenošanu

27.06.2013

Jelgavas novada dome 31. janvāra sēdē atbalstījusi biedrības „ideA” realizēto projektu „For a Better Future!”, piešķirot tam līdzfinansējumu LVL 3409.30 un priekšfinansējumu LVL 2045.58 apmērā. Projekta kopējās izmaksas LVL - 13637.21 un tas tiek realizēts ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projektā iesaistīti seši partneri – biedrība „ideA”, Jelgavas novada pašvaldība, kā arī pa diviem partneriem no Itālijas un Polijas, iekļaujot gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas. Tā mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, attīstīt vienotību un piederības izjūtu savai vietējai kopienai, kā arī pievērst jauniešu uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un iespējamo risinājumu noteikšanai.

„Tā kā biedrībai "ideA" ir pieredze ES programmas "Jaunatne darbībā" projektu realizēšanā un līdzdalībā tajos, tad partneri vienojās, ka organizācija būs galvenā koordinējošā un savā aģentūrā iesniegs projekta pieteikumu,” norāda biedrības vadītāja Kristīne Kode, piebilstot, ka par būtiskāko galveno problēmu partneri definēja - jauniešu pasivitāti, zemo līdzdalību, nodarbinātības problēmas, un sevišķi samilzušu problēmu - jauniešu aizplūšana no lauku teritorijas.

„Zinot to, ka gan vietējā, gan starptautiskā mērogā dažādu periodu ietvaros notiek attīstības plānošana, kad tiek izvirzītas prioritātes, kas turpmāk sadala ikgada finansējuma izlietojumu šo prioritāšu sasniegšanai un konkrētu problēmu risināšanai, tad ir svarīgi jauniešos veicināt apziņu, ka viņu viedoklis ir tikpat svarīgs un nozīmīgs plānošanas dokumentu izstrādei, kā ikvienam citam pilsonim,” norāda K.Kode.

Paredzēts, ka no 9. – 11. aprīļa Jelgavas novadā tiks organizēta projekta sagatavošanas vizīte, kurā notiks partneru organizāciju prezentācijas, projekta mērķu un uzdevumu precizēšana, projekta plāna un aktivitāšu noteikšana, pienākumu sadalīšana, projekta konta izveidošana sociālajos medijos (facebook.lv).

Projekta nr. LV-13-E3-2012-R3