Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam biedrību un nodibinājumu atbalstam

18.02.2020

Jelgavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma" 2020. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā.

Pamatojoties uz Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2018. gada 31. oktobra lēmumu Nr.15,22.§) ,

Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:

 • projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas novadā;
 • projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
 • sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
 • sociālu programmu īstenošanai;
 • pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām;
 • administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.

Projekts var būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei), izņemot tos projektus, kuriem līdzfinansējumu piešķir saskaņā ar 2018.gada 27.jūnija Jelgavas novada pašvaldības kārtību „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem”.

Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:

 • nekustamā īpašuma iegādei;
 • organizāciju darbinieku atalgojumam;
 • pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem, finansiāli atbalsta citas Jelgavas novada pašvaldības izveidotas programmas;
 • vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
 • pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas novada pašvaldības administrācijas Kancelejā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, Informācijas centrā līdz 2020. gada 13. martam plkst.15 slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda: iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese; adresāts: Jelgavas novada pašvaldība, "Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma".

Projekta pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2020. gada 13.martu.

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. martam.

Piešķirto finansējumu projektiem jārealizē līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu "Projekta pieteikums Jelgavas novada Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai", ievērojot nolikuma nosacījumus. Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas novada pašvaldības administrācijas Kancelejā, 1.stāvā, Informācijas centrā, Pasta ielā 37, Jelgavā un pagastu pārvaldēs.

Kontaktpersona: Administratīvā departamenta Kancelejas vecākā lietvede Dace Gražule, tālrunis 63022751, e-pasts “dome@jelgavasnovads.lv”.