Atbalsts Jelgavas novada audžuģimenēm, aizbildņiem

22.04.2016


Atbalsts ģimenei izdevumu segšanai par  skolēnu ēdināšanu:

  • pašvaldība apmaksā pusdienas audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs ievietotajiem bērniem, kuri iegūst izglītību Jelgavas novada izglītības iestādēs.

Pabalsts aizbildņiem:

  • Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jelgavas novada bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni vai pagaidu aizbildni bārenim vai bez vecāku aizgādības palikušam bērnam, ja bērna pamata deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvā teritorija. Pabalsta apmērs par vienu aizbildnībā esošu bērnu mēnesī ir 30 EUR;

Lai saņemtu pabalstu, aizbildnis vēršas Jelgavas novada bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.


Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei:

Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Pabalsts tiek izmaksāts sākot ar līguma noslēgšanas dienu.

  • Tiesības saņemt pabalstu ir bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ar Jelgavas novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē. Pabalsta apmērs bērna uzturam ir 143 euro mēnesī. Pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 258 EUR gadā;
  • Iespēja saņemt psihologa pakalpojumus.

Valsts atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm:

  • Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu - 45,53 EUR mēnesī par katru bērnu
  • Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu - 54,07 EUR mēnesī neatkarīgi no bērnu skaita
  • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu - 113,83 EUR mēnesī neatkarīgi no bērnu skaita
  • Psihologa konsultācijas, audžuģimeņu atbalsta grupas