Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atbalsts Jelgavas novada ģimenēm

Drukāt

Atbalstu un palīdzību tiesīgas saņemt personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.


Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu:

 • Tiesības saņemt pabalstu ir vecākiem, ja bērna pirmreizēji deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novadā un vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad pabalsta pieprasītājs pirms bērna piedzimšanas ir iegādājies nekustamo īpašumu Jelgavas novadā un tajā deklarējis savu dzīvesvietu. Pabalsta apmērs ir 80 EUR par vienu bērnu, 712 EUR dvīņu piedzimšanas gadījumā, 1423 EUR trīs un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā.

Atbalsts ģimenei izdevumu segšanai par  skolēnu ēdināšanu:

 • Pašvaldības atbalsts – apmaksātas pusdienas pirmsskolas obligātās izglītības audzēkņiem (5-6 gadīgie bērni) pašvaldības izglītības iestādēs, aizbildņu un audžuģimeņu bērniem.
 • Valsts atbalsts – apmaksātas pusdienas 1. – 4.klašu audzēkņiem.                            

Braukšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamajiem:


Pabalsts bērna izglītībai:

 • Tiesības saņemt pabalstu bērna izglītībai ir trūcīgām ģimenēm, kurās ir obligātās pamatizglītības vecuma bērns (no 1. līdz 9. klasei). Pabalsta apmērs bērna izglītībai ir līdz 29 EUR gadā vienam bērnam. Pabalstu piešķir laika periodā no 1. augusta līdz 30. novembrim.

Lai saņemtu pabalstu bērna izglītībai, lūgums vērsties ar iesniegumu par pabalsta nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Brīvpusdienu pabalsts:

 • Tiesības saņemt brīvpusdienu pabalstu ir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni iegūst vispārējo pamatizglītību kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm vai apmeklē kādu no Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Brīvpusdienu pabalstu piešķir uz mācību gadu.

Lai saņemtu brīvpusdienu pabalstu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pabalsta nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

 • Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija Saistošie noteikumi Nr. 20 nosaka  kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām.

Lai saņemtu pabalstu, lūgums vērsties ar iesniegumu Jelgavas novada sociālajā dienestā Pasta iela 37, 401.kabinetā.

Iesnieguma veidlapa


Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai:

 • Tiesības saņemt garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstu ir ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikumos noteikto GMI apmēru, kas ir 49.80 EUR vienam ģimenes loceklim.

Lai saņemtu pabalstu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pabalsta nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


 Pabalsts ārkārtas situācijā:

 • Tiesības saņemt pabalstu ārkārtas situācijā ir pabalsta pieprasītājam, kura mājsaimniecība ir cietusi stihiskas nelaimes dēļ, kā rezultātā viņš un viņa ģimene nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Pabalsta apmērs ir līdz 1432 EUR gadā.

Lai saņemtu pakalpojumu, klients vēršas ar iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju un stihisko nelaimi apliecinošiem dokumentiem (piemēram, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktu, fotogrāfijām,u.c.) pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktā pēc savas deklarētās dzīvesvietas.


Pabalsts neparedzētiem gadījumiem:

 • Tiesības saņemt pabalstu neparedzētiem gadījumiem ir pabalsta pieprasītājam, kurš iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ nespēj apmierināt savas un ģimenes pamatvajadzības vai kuram ir iestājies risks, ka viņš nespēs apmierināt savas un/vai ģimenes pamatvajadzības. Pabalsta apmērs ir līdz 712 EUR gadā.

Lai saņemtu pabalstu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pabalsta nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Pabalsts veselības aprūpei:

 • Pabalstu veselības aprūpei piešķir maznodrošinātām personām, kuras dzīvo vienas un kurām nav likumisko apgādnieku, kuras ir ārstējušās ārstniecības iestādē vai dienas stacionārā, ko apliecina iesniegts ārstniecības iestādes rēķins un maksājumus apliecinoši dokumenti. Par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatīta arī veselības apdrošināšanas polises iegāde. Kopējā pabalsta veselības aprūpei summa gadā ir līdz 129 EUR.

Lai saņemtu pakalpojumu, klients vēršas ar iesniegumu un ārstēšanos stacionārā apliecinošiem dokumentiem pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.


Dzīvokļa pabalsts:

 • Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kā arī maznodrošinātiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav likumisko apgādnieku, un maznodrošinātiem invalīdiem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav likumisko apgādnieku, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir līdz 171 EUR gadā.

Lai saņemtu pabalstu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pabalsta nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Apbedīšanas pabalsts:

 • Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu par mirušo personu, kuras pamata dzīvesvieta bija deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, ir fiziskai personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu. Apbedīšanas pabalsta apmērs personu apbedīšanai ir 80 EUR.

Lai saņemtu pabalstu par mirušo personu, pabalsta pieprasītājs vēršas Jelgavas novada sociālajā dienestā, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un mirušās personas miršanas reģistrāciju apliecinošus dokumentus.


Psihologa pakalpojums:

 • Psihologa konsultācijas krīzes situācijā nonākušām personām vai ģimenēm.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Asistenta pakalpojums:

 • Personām ar I vai II invaliditātes grupu un bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām izsniegts VDEAK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu veikt ārpus mājas aktivitātes – cilvēkiem ar invaliditāti nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks ) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos pēc savas deklarētās dzīvesvietas.


Mājas aprūpes pakalpojums:

 • Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos pēc savas deklarētās dzīvesvietas ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību.


Tehniskie palīglīdzekļi:

 • Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesīgas saņemt personas, ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, kā arī akūtu traumu gadījumā, kad atveseļošanās periodā nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu Jelgavas novada sociālajā dienestā pie klientu apkalpošanas speciālista Jelgavā,  Pasta iela 37, 411 kabinetā vai Sociālā dienesta pieņemšanas punktos.


Atelpas brīža pakalpojums:

 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums ar izmitināšanu, līdz 30 dienām gadā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs. Pakalpojums tiek sniegts Parka ielā 11, un Lietuvas ielā 19a, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.


Ilgstoša un īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti:

 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām.

Persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis vēršas ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai  Jelgavas novada sociālajā dienestā ar iesniegumu.


Krīzes centra pakalpojums:

 • Diennakts sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.
Pakalpojumu  var saņemt ar iesniegumu vēršoties  krīzes centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Krīzes centra adrese - Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023
 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušiem bērniem:

 • Bērniem, kuri cietuši no emocionālas, fiziskas, seksuālas vardarbības tiek nodrošinātas valsts apmaksātas desmit 45 minūšu konsultācijas   pie  psihologa, kura kvalifikācija papildināta ar speciālu apmācību darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Jelgavas novada sociālajā dienestā vai krīzes centrā.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām:

 • Pilngadīgām personām, kuras cietušas no fiziskas, emocionālas, seksuālas, ekonomiskas vardarbības, tiek nodrošinātas 10 individuāls psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas vai rehabilitācija krīzes centrā līdz 30 dienām.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu  sociālajā dienestā vai krīzes centros.


Izglītojošas grupu nodarbības:

 • Jelgavas novada sociālais dienests organizē izglītojošas grupu nodarbības vecākiem.

Radošās darbnīcas, tematiski pasākumi, brīvā laika pavadīšanas iespējas:

 • Novada ģimenēm, bērniem un jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas novada aktivitāšu centros

Dienas aktivitāšu centri