17.05.2022.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”

Drukāt
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” vadītāja: Ivita Jansone
 • Tālrunis: 25610049, 63069745 (dežūrējošā medicīnas māsa)
 • E-pastssarc.kalnciems@jelgavasnovads.lvivita.jansone@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
 • Reģistrācijas numurs: 40900004601

Norēķinu informācija:

 • AS Swedbank - LV07HABA0551025900443
 • Ziedojumiem: AS “Swedbank” - LV27HABA0551026845154

Sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī veselības aprūpi pilngadīgām personām ar I un II grupas invaliditāti un pensijas vecuma personām.

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumi:

 • pamatvajadzību nodrošināšana (mājoklis vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīgā istabā, ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta pakalpojumi, pēdu aprūpes speciālists);
 • drošība;
 • sociālo vajadzību nodrošināšana ( kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīniskā aprūpe;
 • pašīstenošanās (nodarbības);
 • veselīgs dzīvesveids (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgā aprūpe.

Iestājoties nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā veikts arī ieraksts par pēdējā gada laikā veikto plaušu Rtg. Ja ir izraksti no slimnīcas pēdējo 1-2 gadu laikā, lūgums paņemt tos līdzi;
 • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai noteikta invaliditāte;
 • VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
 • pašvaldības sociālā dienesta lēmums un nosūtījums pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojuma apmaksu nodrošinās pašvaldība.

SARC "Kalnciems" veselības punkts (kods: 5402-00026) reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā 2017. gada 24.maijā

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” nolikums


Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni 63024965 vai 29137827.


Pakalpojumu maksa no 2022. gada 1. aprīļa

Noteikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī  
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām 28,03  2022. gada 30. marta domes sēdes lēmums Nr. 3 (protokols Nr.13)