+A A
Svētdiena, 20. Janvāris, 2019
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja”

Drukāt
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja: Nellija Veinberga
 • Tālrunis: 27028431
 • E-pasts: nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Norēķinu informācija:
AS Swedbank - LV07HABA0551025900443

Bērnu nodaļa

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Nodrošina:

 • ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;
 • pamatvajadzības (mājokli, diennakts aprūpi, ēdināšanu, apģērbu un apavus individuālai lietošanai,  sadzīves un personiskās higiēnas priekšmetus);
 • drošību;
 • sociālās vajadzības  (saskarsme, atbalsts, iedrošināšana, problēmu kopīga risināšana );
 • izglītību;
 • pašīstenošanos (interešu pulciņi, dzīvesprasmes, kultūras pasākumi, sabiedriskā aktivitāte institūcijā un ārpus tās);
 • garīgo aprūpi.

Pilngadīgo personu nodaļa

Adrese: Lietuvas iela 19, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām.

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumi:

 • pamatvajadzību nodrošināšana ( mājoklis vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā , ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta pakalpojumi);
 • drošība;
 • sociālo vajadzību nodrošināšana ( kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīniskā aprūpe;
 • pašīstenošanās (nodarbības);
 • veselīgs dzīvesveids (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgā aprūpe

Krīzes centrs

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Elejas filiāles vadītāja: Nellija Veinberga   
Tālrunis: 63061631, mob. tālr.: 27028431
e-pasts: nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
Sociālā darbiniece: Elita Leja   
Tālr. 63061154, mob. tālr. 22015915
e-pasts: elita.leja@jelgavasnovads.lv
Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijā 2012.gada 23.oktobrī

Pakalpojuma darba laiks: diennakts

Pakalpojuma mērķis: Sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, lai mazinātu krīzes situāciju.

Krīzes centra uzdevumi:

 • Sniegt tūlītēju patvērumu un drošu vidi Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām;
 • Organizēt klientiem individuālu pieeju sociālo problēmu risināšanā;
 • Veicināt klientu uzvedības izmaiņas un emocionālo stabilitāti;
 • Veicināt klientu spēju uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • Uzlabot personas dzīves kvalitāti un atjaunot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā;
 • Nodrošināt profesionāļu komandas darbu un nepieciešamības gadījumā starpinstitucionālu sadarbību;
 • Veidot sadarbību ar klientu ģimenēm un citiem tuviniekiem;
 • Nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Krīzes centra speciālisti: sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas māsa.
Uzņemšanas nosacījumi: Personas iesniegums.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • iesniegums par uzņemšanu Krīzes centrā;
 • izziņa par veselības stāvokli.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 6 mēnešiem
Vietu skaits: 10

Pakalpojumu maksa

Noteikta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” un Jelgavas novada labklājības pārvaldes 2018.gada 19.janvāra rīkojumu Nr. LP/3-2/18/4 “Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru sniegto pakalpojumu maksas aprēķināšanu”.

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī Maksa/EUR mēnesī
1. Ilgstoša sociālā aprūpe pilngadīgām personām 22,90 696,16
2. Īslaicīga sociālā aprūpe pilngadīgām personām 22,90 696,16
3. Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem 25,84 785,54
4. Jauniešu māja 25,98 789,80
5. Krīzes centrs 28,34 861,54
6. Atelpas brīdis 28,26 859,11