+A A
Sestdiena, 19. Oktobris, 2019
Drosma, Drosmis, Elīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”

Drukāt
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja: Nellija Veinberga
 • Tālrunis: 27028431, 27028432 (dežūrējošais darbinieks)
 • E-pasts: sarc@jelgavasnovads.lv; nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

 

Norēķinu informācija:

 • AS “Swedbank” - LV07HABA0551025900443
 • Ziedojumiem: AS “Swedbank” - LV27HABA0551026845154

SARC “Eleja” ar savu profesionālo darbību veido drošu sociālo vidi. Balstoties uz tradīcijās veidoto pieredzi, mūsu misija ir nodrošināt cilvēkiem daudzveidīgu pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, kvalitātes standartiem un darbinieku apmierinātību, un apstākļus, kas rada māju izjūtu un atbilst cilvēka vajadzībām un tiesībām.

Esam iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija un savā darbā ievērojam sociālā darba profesionālos standartus, ētiku, labas pārvaldības principus un vispārējās cilvēktiesības. Ikdienā nepārtraukti pilnveidojam savu profesionalitāti un uzlabojam pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, fokusējoties uz klientu vajadzībām un veicinot viņu līdzdarbību un apmierinātību.

Bērnu nodaļa un Jauniešu māja

Adrese:

 • Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
 • Lietuvas 19, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga 
Tālrunis: 63061631, mob. tālr. 27028431
SARC “Eleja” sociālā darbiniece Ruta Sirme
Tālrunis: 63061154, mob. tālr. 22015915
 
Sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti.

Nodrošina:

 • ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu;
 • pamatvajadzības (mājoklis, diennakts aprūpe, ēdināšana, apģērbs un apavi individuālai lietošanai,  sadzīves un personīgās higiēnas priekšmeti);
 • drošību;
 • sociālās vajadzības  (saskarsme, atbalsts, iedrošināšana, problēmu kopīga risināšana);
 • izglītību;
 • pašīstenošanos (interešu pulciņi, dzīvesprasmes, kultūras pasākumi, sabiedriskā aktivitāte institūcijā un ārpus tās);
 • garīgo aprūpi.

Pilngadīgo personu nodaļa

Adrese: Lietuvas iela 19A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga 
Tālrunis: 63061631, mob. tālr. 27028431
SARC “Eleja” sociālā darbiniece Inna Antanāviča
Tālrunis: 63061154, mob. tālr. 26103436
e-pasts: inna.antanavica@jelgavasnovads.lv
 
Sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām.

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Nodrošina:

 • pamatvajadzības (mājoklis vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā, ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta, podologa pakalpojumi);
 • drošību;
 • sociālās vajadzības (kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīnisko aprūpi;
 • pašīstenošanos (radošas nodarbības);
 • veselīgu dzīvesveidu (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgo aprūpi.

Iestājoties nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā veikts arī ieraksts par pēdējā gada laikā veikto plaušu rentgenu. Slimnīcas  izraksti par pēdējiem 2 gadiem (ja tādi ir);
 • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai noteikta invaliditāte;
 • VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
 • pašvaldības sociālā dienesta lēmums un nosūtījums pakalpojuma saņemšanai, ja par pakalpojumu maksās pašvaldība.

Krīzes centrs

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga   
Tālrunis: 63061631, mob. tālr. 27028431
e-pasts: nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
SARC “Eleja” sociālā darbiniece Ruta Sirme
Tālrunis: 63061154, mob. tālr. 22015915
e-pasts: ruta.sirme@jelgavasnovads.lv

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijā 2012. gada 23. oktobrī.

Krīzes centra pakalpojums ir pieejams visu diennakti.

Pakalpojuma mērķis: sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

Krīzes centra uzdevumi:

 • sniegt tūlītēju patvērumu un drošu vidi Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām;
 • nodrošināt klientiem individuālu pieeju sociālo problēmu risināšanā;
 • veicināt klientu uzvedības izmaiņas un emocionālo stabilitāti;
 • veicināt klientu spēju uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • uzlabot personas dzīves kvalitāti un atjaunot spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā;
 • nodrošināt profesionāļu komandas piesaisti un nepieciešamības gadījumā - starpinstitucionālu sadarbību;
 • veidot sadarbību ar klientu ģimenēm un citiem tuviniekiem;
 • nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Krīzes centra pakalpojumu nodrošina: sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas māsa, interešu pulciņa audzinātājs, aprūpētājs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinoši dokumenti;
 • iesniegums par uzņemšanu Krīzes centrā;
 • izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli (vēlama).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 6 mēnešiem
Vietu skaits: 8

Pakalpojums “Atelpas brīdis”

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga   
Tālrunis: 63061631, mob. tālr. 27028431
e-pasts: nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
SARC “Eleja”  sociālā darbiniece Ruta Sirme
Tālrunis: 63061154, mob. tālr. 22015915
e-pasts: ruta.sirme@jelgavasnovads.lv

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijā 2016. gada 2. maijā.

Pakalpojums “Atelpas brīdis” ir pieejams visu diennakti.

Pakalpojuma mērķis: sniegt personām ar funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu sociālo aprūpi līdz 30 diennaktīm gadā.

“Atelpas brīža” uzdevumi:

 • sniegt uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši klienta aprūpes nepieciešamībai;
 • nodrošināt brīvā laika aktivitātes, relaksējošas nodarbības un pastaigas svaigā gaisā;
 • nodrošināt speciālistu konsultācijas, ja nepieciešams;
 • nodrošināt vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā.

“Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina: sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas māsa, interešu pulciņa audzinātājs, aprūpētājs.

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams sociālā dienesta lēmums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 30 dienām gadā
Vietu skaits: 5


Pakalpojumu maksa

Noteikta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” un Jelgavas novada labklājības pārvaldes 2018.gada 19.janvāra rīkojumu Nr. LP/3-2/18/4 “Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru sniegto pakalpojumu maksas aprēķināšanu”.

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī Maksa/EUR mēnesī  
1. Ilgstoša sociālā aprūpe pilngadīgām personām 25,39
771,89
Grozījumi: 27.02.2019 Domes sēdes protokols Nr.2, 29.§
2. Īslaicīga sociālā aprūpe pilngadīgām personām 25,39 771,89 Grozījumi: 27.02.2019 Domes sēdes protokols Nr.2, 29.§
3. Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem 28,69 872,07 Grozījumi: 27.02.2019 Domes sēdes protokols Nr.2, 29.§
4. Jauniešu māja 28,69 872,07 Grozījumi: 27.02.2019 Domes sēdes protokols Nr.2, 29.§
5. Krīzes centrs 30,47 926,41 Grozījumi: 27.02.2019 Domes sēdes protokols Nr.2, 29.§
6. Atelpas brīdis 30,13 915,94 Grozījumi: 27.02.2019 Domes sēdes protokols Nr.2, 29.§