30.11.2022.

Lemj par atbalstu izglītojamajiem ēdināšanai

10.11.2020

Jelgavas novada dome šodien ārkārtas domes sēdē, atsaucoties uz valstī izsludināto ārkārtējās situācijas periodu, lēmusi par pašvaldības nodrošinātu atbalstu izglītojamajiem no daudzbērnu, maznodrošināto, trūcīgām ģimenēm vai ģimenēm, kam ārkārtējā situācijas izraisītie nosacījumi raisījuši finansiālus sarežģījumus.

Katrai izglītojamo vecumposma grupai atbalsts plānots citādi - vai nu kā pašvaldības finansējums pusdienu nodrošinājumam pilnā to cenas apjomā izglītības iestādē, vai nu kā pārtikas pakas nodrošinājums, ko attālināto mācību izglītojamie varētu saņemt reizi divās nedēļās izglītības iestādē atbilstoši pusdienu cenu summai šajā periodā.

Pusdienu finansiālais nodrošinājums izglītības iestādē attiektos uz pirmsskolas izglītojamajiem vecumā no 1,5 gadiem - 4 gadu vecumam, kā arī 5.-6. klašu izglītojamajiem. Jāņem vērā, ka citkārt ikdienā pašvaldības līdzfinansējums pusdienām šīm izglītojamo grupām ir  0,50 EUR  -1 EUR apmērā, jo pārējo pusdienu cenu sedz vecāki. Līdz ar lemto atbalstu noteiktām ģimenēm ārkārtējās situācijas periodā pašvaldība segtu pilnu pusdienu cenas apjomu.

Savukārt pārtikas pakas kā atbalsta veids plānots tiem izglītojamajiem, kas no 7.-12. klasei mācās attālināti, kā arī izglītojamajiem, kam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, bet izglītība tiek iegūta ārpus Jelgavas novada (neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas, t.sk. privātā izglītības iestādē un speciālā izglītības iestādē). Arī šajā gadījumā pašvaldība aprēķinājusi pakas satura atbilstību cenā tam apjomam, kas finansiāli būtu līdzvērtīgs pilnībā segtā pusdienām, ja izglītojamais tās izmantotu pusdienojot mācību iestādē.

Pirmsskolas vecumposma izglītojamie un 5.-6.klašu audzēkņi, kas mācības apmeklē klātienē un kam būs apstiprināts pašvaldības sniegtais atbalsts, pilnā mērā apmaksātas pusdienas saņems no 16.novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Lai saņemtu pašvaldības sniegto atbalstu, ģimenei ir jāuzraksta iesniegums izglītības iestādei, kuru bērns apmeklē, norādot datus par sevi un raksturojot savu ģimenes situāciju. Ja ģimenes bērni mācās dažādās novada izglītības iestādēs, iesniegumu nepieciešams iesniegt katrai no šīm izglītības iestādēm par konkrēto bērnu.

Jāuzsver, ka ikviena maznodrošinātā vai trūcīgā ģimene, kas līdz šim jau saņēmusi pašvaldības atbalstu brīvpusdienu veidā, tik un tā tiek aicināta no jauna rakstīt iesniegumu tāpat kā citas ģimenes, kas pretendē uz nupat lemto atbalstu.

Savukārt, ja ģimene deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, bet izglītojamais mācās citā pašvaldībā, iesniegumu nepieciešams iesniegt Izglītības pārvaldei, sūtot uz e-pastu: atbalsts@jelgavasnovads.lv vai papīra formātā iesniedzot jebkurā Jelgavas novada pagasta pārvaldē.

Visi novada izglītojamie, kas mācās attālināti un būs saņēmuši apstiprinājumu pārtikas paku saņemšanai, tās varēs izņemt klātienē – izglītības iestādē.  Turklāt jāņem vērā, ka atšķirībā no ārkārtējās situācijas laika pavasarī, pārtikas pakas nodošana netiks organizēta ar piegādi. Tāpēc ģimenes, kas būs pieteikušās saņemt pārtikas pakas, ir aicinātas arī atbildīgi izturēties pret pārtikas produktu izņemšanu noteiktajos laikos konkrētā dienā.

Tie izglītojamie, kas mācās izglītības iestādē ārpus Jelgavas novada, pārtikas pakas varēs saņemt pagasta pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.

“Kopumā pašvaldība paredz, ka abi atbalsta veidi – gan 100 % finansējums pusdienām, gan pārtikas paku nodrošinājums būs praktisks atspaids tām ģimenēm, kam patiešām izjūtams milzu ekonomiskais slogs tieši ārkārtējās situācijas radīto sarežģījumu dēļ – abu vecāku darba apdraudējuma, ierobežotās mobilitātes, noteiktās karantīnas vai citu iemeslu dēļ. Aicinām ļaunprātīgi neizmantot pašvaldības sniegto palīdzīgo roku, kā arī nepieteikties atbalstam tad, ja pēc būtības ģimene apšauba pārtikas pakas lietderību savā ģimenes ēdienkartē un ikdienas vajadzībās. Kopumā šim atbalsta veidam pašvaldība paredz, ka būs nepieciešami teju 56 000 EUR, un tas ir būtisks papildus finansējums ēdināšanas izmaksām budžetā, kas gadā summējas 464 521 EUR apmērā” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Jelgavas novada pašvaldība aicina tās ģimenes, kas plāno pretendēt uz ēdināšanas atbalstu, rakstīt iesniegumu, kam veidlapa atrodama ŠEIT.

Iesniegums adresējams izglītojamā mācības iestādes direktoram, bet nosūtāms uz skolas e-pastu vai iesniedzams skolas lietvedībā, sākot no 11. novembra.

Jāatgādina, ka izglītojamajiem 1.- 4. klašu grupā, kas saņem valsts nodrošinātu finansējumu pusdienām, kā arī piecgadīgiem, sešgadīgiem pirmskolas grupu bērniem, kas nepretendēs uz domes īpaši lemto atbalstu, saglabājas līdzšinējā kārtība pusdienu nodrošinājumā un iesniegums nav jāraksta.