Domes sēde Nr. 14

24.11.2010

24.11.2010, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 27.oktobra līdz 24.novembrim
2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. Līvb.smerdūklis, Līvbērzes p.: 2. Brieži, Glūdas p.; 3. Vilces iela 15A, Svētes p.)
3. Par adrešu piešķiršanu (1.Sesavas p.; 2. četri lēm., Zaļenieku p.; 3. trīs lēm., Vilces p.; 4. TP, Svētes p.; 5. dz.ēkas, Platones p.; 6. Bišu 1, Svētes p.)
4. Par nosaukumu piešķiršanu (1. ceļi, Lielplatones p.; 2. Upeslejas, Valgundes p.)
5. Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. LDz īp., Līvbērzes p.; 2. LDz īp. Elejas p.; LDz īp., 3. LDz. īp., Glūdas p.; 4. DKS Ābelīte īp., Elejas p.)
6. Par adreses maiņu (Pumpuri, Svētes p.)
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Sniedzes, Elejas p.)
8. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Milles, Sesavas p.; 2. Rūķi, Līvbērzes p.; 3. Dzirnavas, Sesavas p.; 4. Vilnīši, Lielplatones p.)
9. Par nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (ielas, Valgundes p.)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Silenieki, Jaunsvirlaukas p.; 2.Upes Pluģi, Glūdas p.; 3. Dzelmes, Vilces p.)
11. Par zemes lietošans tiesību izbeigšanu (2 pers., Vilces p.)
12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. Ulmaņi - 4 pers., Jaunsvirlaukas p.; 2. U.Freimanis, Svētes p.; 3. A.Kupcis, Jaunsvirlaukas p.)
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. V.Elzbutaite, Vircavas p.; 2. V.Joņina, Sesavas p.; 3. J.Feldmanis, Jaunsvirlaukas p.)
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (Z.Zariņa, Lielplatones p.)
15. Par neprivatizēta dzīvokļa pārņemšanu (Paitēni 3, Platones p.)
16. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (Smīziņi, Lemetes, Līvbērzes p.)
17. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (1. divi īp., Līvbērzes p.; 2. Gailīši, Vircavas p.)
18. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.11, 52 §)
19. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumā "Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās""
20. Par apkures tarifu apstiprināšanu (Vilces p.)
21. Par komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu (Vilces p.)
22. Par dzīvokļa iegādi (Vircavas p.)
23. Par līdzfinansējumu kopienu iniciatīvu fonda programmas projektam (Vilces p.)
24. Par saistošo noteikumu Nr.27 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" apstiprināšanu
25. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par nedzīvojamo telpu nomu" atcelšanu
26. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksas noteikšanu
27. Par Valsts meža dienesta aicinājumu labprātīgi atlīdzināt zaudējumus
28. Par koncesijas līgumu izbeigšanu (SIA Apsaimniekošanas serviss, Elejas p.)
29. Par kārtības "Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtība" apstiprināšanu
30. Par atļauju turpināt būvniecību (1. Sildedži, Glūdas p.; 2. Viesturu_RAF 307, Glūdas p.; 3. Luģi 1, Kalnciema p.)
31. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32. Par Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma "Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu" (protokols Nr.13, 15.) 15.13. punkta 8. un 10.apakšpunktu atcelšanu
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai ("Valgundes novada attīstība", Valgundes p.)
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Upmaļi, Sesavas p.; 2. Brīvzemnieki, Elejas p.)
35. Par atļauju tirdzniecībai (L.Latiša)
36. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā ''Par adreses piešķiršanu''
37. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā