Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr. 6

26.05.2010

26.05.2010, plkst. 14:00

Protokols

1.a Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 29.aprīļa līdz 26.maijam
1. Par adreses piešķiršanu
2. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
3. Par rentgeniekārtas atsavināšanu
4. Par grozījumiem 2009.gada 25.novembra lēmumā Nr.42 „Par ēkas īpašumtiesību nostiprināšanu uz SIA „Apsaimniekošanas serviss” vārda”
5. Par politiski represētas personas statusa piešškiršanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi” izdošanu”
7. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā”
8. Par vietas izvēli pilotprojekta īstenošanai „Trans in Form” projekta ietvaros
9. Par detālplānojuma izstrādi
10. Par zemes vienības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
11. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves fondā
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
14. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu
15. Par dzīvojamās mājas „Vēsmas” dzīvokļu privatizāciju
16. Par nosaukuma piešķiršanu
17. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
18. Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
21. Par zemes gabala precizētās platības apstiprināšanu
22. Par zemes iznomāšanu
23. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
24. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
25. Par zemes vienības statusu
26. Par zemes nomas maksas samazināšanu
27. Par īres maksas samazināšanu
28. Par nodokļa parāda piedziņu bezstrīdu kārtībā
29. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumā Nr.44 „Par grozījumiem izglītības iestāžu, Izglītības pārvaldes nolikumos”
30. Par dalību Zemgales kultūras programmas 2010.gada projektu konkursā
31. Par 2010.gada pārskata apstiprināšanu
32. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
33. Par grozījumiem 2010.gada 28.aprīļa lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām”
34. Par Elejas vidusskolas Lielplatones filiāles klašu izmaiņām
35. Par ugunsgrēkā cietušās ēkas „Šļūkas”, Oglaine, Vircavas pagasts, un ēkas „Stārķi”, Vircava, Vircavas pagasts, rekonstrukciju
Papildus darba kārtība
36. Par SIA „SVĒTE 1” darbības apturēšanu un saistībā ar tās funkciju nodošanu SIA „Glūdas komunālā saimniecība” pārejas laika noteikšanu
37. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
38. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
40. Par SIA „Apsaimniekošanas serviss” pamatkapitāla palielināšanu
41. Par SIA „Glūdas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu
42. Par SIA „Kalnciema nami” pamatkapitāla palielināšanu
43. Par SIA „Palīgs L” pamatkapitāla palielināšanu
44. Par ķīlas, nekustamā īpašuma Lietuvas ielā 42, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, maiņu saistībā ar projekta „Elejas sabiedriskās ēkas rekonstrukcija” īstenošanu
45. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
46. Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības projektā „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jelgavas novadā”
47. Par sadarbības līgumu ar Jelgavas novada atbalsta biedrību
48. Par apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu un pagaidu noregulējumu