Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Domes sēde Nr. 2

23.02.2011

23.02.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 27.janvāra līdz 23.februārim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Mazpakuļi 16, Jaunsvirlaukas p.; 2. Laimes, Lielplatones p.; 3. Naftas noliktava, Glūdas p.; 4. Vanagzirņi, Valgundes p.; 5.Kancīši, Platones p.)
3. Par nosaukuma pieškiršanu (Kampari, Valgundes p.)
4. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Mazgeriņi, Zaļenieku p.; 2.Pļavuspieķi, Zaļenieku p.; 3. trīs zemes vien., Valgundes p.; 4. Vīksniņas, Svētes p.)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Līči, Valgundes p.)
6. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves fondā (Līvbērzes p.)
7. Par zemes piekritību (1. Vilces p.; 2. Kalnciema p.; 3. Līvbērzes p.)
8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemes piekritību” (protokols Nr.11; 48.§)
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Tērvete 197, Glūdas p.)
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Sami, Līvbērzes p.)
11. Par zemes gabala nomu (1. biedrība, Jaunsvirlaukas p.; 2. biedrība AGAPE, Elejas p.; 3. biedrība Svētes Atpūta, Svētes p.; 4. biedrība Pumpuri, Svētes p.)
12. Par zemes gabala precizētās platības apstiprināšanu (Valgundes p.)
13. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (Līvbērzes p.)
14. Par nedzīvojamo telpu nomu (1. b.Kamene, Elejas p.; 2. biedr.AGAPE, Elejas p.; 3.biedr. Vircavas p.; 4. biedr., Jaunsv. p.; 5. b.sporta d.kl., Jaunsv. p.; 6. biedrība, Valg. p.; 7. b.Mēs-Valg., Valg.p.; 8. b., Lielpl. p.; 9.b.Kalnc.; 10.b.,Glūdas p.)
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (I.Oliņš, Elejas p.)
16. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (P.Prokopčuks, Kalnciema p.)
17. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (1. J.Ivanovs, Elejas p.; 2.K.Čuiko, Elejas p.)
18. Par sauso sadzīves atkritumu maksu
19. Par SIA “Palīgs L” pamatkapitāla palielināšanu
20. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Svētes p.)
21. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksu apstiprināšanu
22. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
23. Par dalību Labklājības ministrijas projektu konkursā „Jauniešu mājas izveide pašvaldības bērnu aprūpes iestādes bērniem”
24. Par Skaidrītes Gediņas atbrīvošanu no Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amata
25. Par Jelgavas novada pašvaldības PII „Zvaniņš” likvidāciju, pievienojot Zaļenieku pamatskolai
26. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” izdošanu
27. Par reorganizāciju un saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
28. Par zemes gabala nomu (biedrība Ligada, Elejas p.)
29. Par deleģējumu iznomāt nedzīvojamās telpas
30. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Zema enerģijas patēriņa ēkas"
31. Par atļauju aizdevuma došanai
32. Par iekšējā aizņēmuma izsniegšanu Līvbērzes pagasta pārvaldei
33. Par galvojuma sniegšanu SIA “Palīgs L” gāzes apkures saistību dzēšanai
34. Par I.Striškas atbrīvošanu no Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja amata
35. Par funkcionālo platību (Kaijas, Vircavas p.)