Domes sēde Nr. 3

23.03.2011

23.03.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 24.februāra līdz 23.martam
2. Sociālā dienesta ziņojums par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošinājumu Jelgavas novadā
3. Par adreses piešķiršanu (1. Grantiņi 1, Svētes p.; 2. Baložu iela 47, Svētes p.; 3.Plēsumi, Platones p.; 4. Lielupes 33, Kalnciema p.; 5. Rīgas iela 5, Valgundes p.; 6. Vidus iela, Valgundes p.)
4. Par telpu grupu numuru un adreses piešķiršanu (Vētras, Svētes p.)
5. Par adrešu likvidāciju (Elejas p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Vidukļi, Vircavas p.)
7. Par nosaukumu piešķiršanu (Pūpolkrasti, Platones p.)
8. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. trīs īpašumi, Elejas p.; 2. Ceļmalas, Glūdas p.; 3. Vecziemeļi, Vircavas p.)
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Uplejas, Platones p.; 2. Skudras, Platones p.)
10. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Vircavas p.)
11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. Mežacīruļi, Zaļenieku p.; 2. Lielspurģi, Zaļenieku p.; 3. Jukas, Zaļenieku p.; 4. Vilces iela 15A, Svētes p.; 5. Puteņi, Valgundes p.)
12. Par zemes gabala precizētās platības apstiprināšanu (3 zemes vien., Platones p.)
13. Par zemes gabala nomu (1. biedrība Vide un Cilvēks, Svētes p.; 2. biedrība Aizupīte, Līvbērzes p.)
14. Par zemes vienības atdalīšanu (Ainavas, Jaunsvirlaukas p.)
15. Par zemes piekritību (Zaļenieku p.)
16. Par radio sakaru torņa Dzilnas, Valgundes pagastā būvniecības ieceres publisko apspriešanu
17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. Dz.J., Elejas p.; 2. I.Z., Vilces p.; 3. K.D., Lielplatones p.; 4. G.J., Lielplatones p.)
18. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. L.A., Jaunsvirlaukas p.; 2. O.Č., Elejas p.)
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu (I.Ametere, Kalnciema p.)
20. Par pašvaldības dzīvojamās telpas maiņu (1. Ē.Pozņakova, Jaunsvirlaukas p.; 2. M.Pozņakova, Jaunsvirlaukas p.)
21. Par nedzīvojamo telpu nomu (1. biedrība Attīstības centrs-Dzīvo gudri, Glūdas p.; 2. Jelgavas novada atbalsts biedrība, Glūdas p.; 3. biedrība Liel.Barons, Lielplatones p.)
22. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (Parka 4-11, Elejas p.)
23. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Elejas p.)
24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. N.A., O.A., Kalnciema p.; 2. V.P., Kalnciema p.; 3. A.J., Valgundes p.; 4. E.V.s, Platones p.; 5. R.R., Valgundes p.)
25. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu
26. Par SIA Apsaimniekošanas serviss pamatkapitāla palielināšanu
27. Par Jelgavas novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam apstiprināšanu
28. Par īres maksas samazināšanu (J.P., Vircavas p.)
29. Par parādu dzēšanu (Vircavas p.)
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu (Jaunsvirlaukas p.)
31. Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
32. Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
33. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai “
34. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā ”Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”
35. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA un ELGF projektu realizācijai
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ūdensrozes, Valgundes p.)
37. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu (trīs J.Z. zemes īpašumi, Līvbērzes p.)
38. Par dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā ,,Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”
39. Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (Lielvircava, Platones p.)