Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Domes sēde Nr. 5

24.05.2011

24.05.2011, plkst. 13:00

Protokols

1. Parskats par Jelgavas novada pašvaldibas darbu laika perioda no 2011.gada 27.aprila
lidz 24.maijam
2. Par zemes vienibas atdališanu un nosaukuma pieškiršanu (1. Mazkristini, Kalnciema
p.; 2. Parupes iela, Gludas p.)
3. Par nosaukuma pieškiršanu (4 zemes ip., Lielplatones p.)
4. Par zemes piekritibu (1. Elejas p.; 2. Kalnciema p.; 3. Valgundes p.)
5. Par zemes lietošanas merka mainu (1. Jelgavas iela, Kalnciema p.; 2. Graši, Valgundes
p.)
6. Par zemes gabala nomu (Tisu baze, Lielplatones p.)
7. Par dzivojamas telpas izirešanu (1. J.Gregis, Livberzes p..; 2. A.Vanaga, Zalenieku p.; 3.
J.Antoniškis, Zalenieku p.; 4. N.Mjakotina, Kalnciema p.; 5. L.Strogonova, Vilces p.; 6.
E.Indens, Lielplatones p.)
8. Par dienesta dzivojamas telpas izirešanu (R.Gailis, A.Tkacuks, Kalnciema p.)
9. Par dzivojamas telpas ires liguma grozišanu sakara ar irnieka mainu (M.Normante,
Kalnciema p.)
10. Par dzivojamas telpas ires liguma termina pagarinašanu (1. A.Vilums, Lielplatones
p.; 2. N.Zagorska, Lielplatones p.)
11. Par telpu grupas numuru un adreses pieškiršanu daudzdzivoklu majas (Lielplatones
p.)
12. Par ires maksu pašvaldibas ipašuma esošajas dzivojamas telpas
13. Par zinu par deklareto dzivesvietu anulešanu (1. N.Rastopcins, Kalnciema p.; 2.
R.Salinš, Elejas p.; 3. I.Budanceva, Elejas p.; 4.I.Paberza, Platones p.; 5. K.Saveljevs, 6.
E.Venšavs, Livberzes p.)
14. Par SIA „Gludas komunala saimnieciba” pamatkapitala palielinašanu
15. Par SIA „Paligs L” pamatkapitala palielinašanu
16. Par Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pašvaldibas SIA „Stalgenes komunalais
dienests” pamatkapitala palielinašanu
17. Par grozijumiem Jelgavas novada domes 22.12.2010. lemuma „Par pašvaldibas
kapitalsabiedribu reorganizaciju” (protokols Nr. 15. 31.§)
18. Par Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprinašanu
19. Par nekustama ipašuma "Arturi" pirkšanu (Vilces p.)
20. Par nekustamo ipašumu izslegšanu no bilances (1. Vilces p.; 2. Elejas p.)
21. Par projekta pieteikumu „Macibu atbalsta nodrošinašana Jelgavas novada un
Ozolnieku novada berniem ar zemam pamatprasmem un socialas atstumtibas riskam
paklautajiem jauniešiem”
22. Par grozijumiem Jelgavas novada domes 2011. gada 23. marta lemuma Par dalibu
Lauku attistibas programmas pasakuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzivotajiem” (protokols Nr. 3, 32.§)
23. Par grozijumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 23.februara lemuma" Par
Jelgavas novada pašvaldibas izglitibas un socialas aprupes iestažu izmaksu
apstiprinašana"(protokols Nr.2 .21)
24. Par lidzfinansejuma pieškiršanu biedribai (1. Jaunsvirlaukas p.; 2. Gludas p.)
25. Par papildus lidzfinansejuma pieškiršanu biedribas „ideA” projektam „Aktivas
atputas laukuma izveide Platones pagasta”
26. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozijumi 26.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jelgavas novada pašvaldibas 2011.gada budžetu”” apstiprinašanu
27. Par Jelgavas novada pašvaldibas 2010.gada parskata apstiprinašanu
28. Par Ligas Rozenbahas iecelšanu Lielplatones pagasta parvaldes vaditaja amata
29. Par kartibas "Par pirmsskolas vecuma bernu registracijas, uznemšanas un
atskaitišanas kartibu Jelgavas novada pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestades un
iestades, kuras isteno pirmsskolas izglitibas programmas" apstiprinašanu
30. Par grozijumiem Lielplatones specialas internatpamatskolas nolikuma
31. Par galvojumu studiju kredita nemšanai
PAPILDUS DARBA KARTIBA
32.: Par atvalinajuma pieškiršanu Jelgavas novada domes priekšsedetajam Z.Caunem
33. Par priekšsedetaja Z. Caunes komandejumu
34. Par adreses pieškiršanu (Klidzina, Jaunsvirlaukas p.)
35. Par dotaciju SIA "Paligs L"
36. Par SIA „Kalnciema nami” sagatavoto Kalnciema udens un kanalizacijas
pakalpojumu attistibas projektu