Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Domes sēde Nr. 8

25.07.2012

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 30.jūnija līdz 25.jūlijam
2. Par adreses piešķiršanu (1. Bērzi, Valgundes p.; 2. Strazdiņi, Valgundes p.; 3. Ģērētava un Tomsona iela 36A, Glūdas p.)
3. Par adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu (Mehanizatoru iela 32, Valgundes p.)
4. Par adreses maiņu (1. Valgundes p.; 2. Riņķa iela 25, Svētes p.)
5. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un adreses piešķiršanu (Meţvidi 206, Glūdas p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu (Veļu lauks, Vilces p.)
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (meţi, Līvbērzes p.)
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (1. Dīķi, Svētes p.; 2. Līvbērzes p.)
9. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (Mehanizatoru iela 4, Valgundes p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Meţaplāteri, Vilces p.)
11. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (Jaunā Zizma: 1-1; 1-2; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 3-1; Sili -1; Ziediņi - 2; Elejas p.; )
12. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Tomsona iela 28, Glūdas p.; 2. Saulgrieţi, Glūdas p.; 3. Grantiņi, Sesavas p.; 4. Virpuļi, Svētes p.; 5. Viršu iela 4, Valgundes p.)
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Āboliņi, Valgundes p.)
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (1. Tērvete 194, Glūdas p.; 2. Grīvkrogs, Līvbērzes p.)
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (1. Svētes p.; 2. Kļavas, Milleri 1, 2, 5. 15, 16, Zaļenieku p.; 3. Jaunā Zizma 1, 2, 3, 4, 5, Elejas p.;
4. Kalnciemi 1, Valgundes p.)
16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Jelgavas novada KU” (1. Austrumi, Valgundes p.; 2. Reikuļi, Gusti, Grīvas skola, Vircavas p.; 3. Kalnciema p., Jaunsvirlaukas p. un Glūdas p.; 4. Glūdas, Vircavas, Līvbērzes p.; 5. Elejas p.; 6. Līvbērzes p.; 7. Platones p.)
17. Par nelikumīgu būvniecību (Meţa līdumi, Glūdas p.)
18. Par grozījumiem 2010.gada 27.oktobra lēmumā (protokols Nr.13 15.§ 15.13.p.) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
19. Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 3.§ 5.p.) „Par adrešu maiņu” un 2012.gada 23.maija lēmumā (protokols Nr.6 4.§ 1.p.) „Par adrešu maiņu”
20. Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā
21. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumā
22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Skursteņskola,dz.3, Sesavas p.; 2. Gaidas 3, Sesavas p.)
3
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Lietuvas 19B, Elejas p.)
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Svētes p.)
25. F: Par īres maksas samazināšanu (V.Dolgovs, Elejas p.)
26. Par Tautas partijas parāda izslēgšanu no uzskaites
27. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra amatu sarakstā
28. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu
29. Par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un 1.-4.klases izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
30. Par brīvpusdienu pabalsta apmēra noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
31. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA atklāta projektu konkursa projektam „Orientēšanās sporta attīstība Valgundes pagastā”
32. Par aizņēmuma ņemšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana vides kvalitātes uzlabošanai Lielupes baseinā” realizācijai
33. Par dalību Eiropas Komisijas finansēto projektu atklātajā konkursā ”Tīkla EUROPE DIRECT informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2013.-2017.gadam”
34. Par Šķibes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
35. Par Ingas Jansones atbrīvošanu no Aizupes pamatskolas direktora amata
36. Par Ingas Jansones iecelšanu Svētes pamatskolas direktora amatā
37. Par Zanes Langes iecelšanu Aizupes pamatskolas direktora amatā
38. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
39. Par grozījumiem 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 23.§) „Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” Kohēzijas fonda projekta realizācijai”