Domes ārkārtas sēde Nr.13

30.10.2012

30.10.2012, plkst. 15:00

Protokols

1. Par grozījumiem 2012.gada 9.oktobra lēmumā (protokols Nr.11, 1.§) „Par dalību Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ”Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārtas ietvaros"
2. Par dalību SOROSA FONDA –LATVIJA(SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”
projektu konkursā iniciatīvas 2.kārtā „Skolas kā kopienas attīstības resurss” 2.grupā „Jauns
sākums”
3. Par atļauju iegādāties nekustamo īpašumu Jelgavā, Aviācijas ielā 8
Ziņotājs: Sandra Kalvāne.