Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr. 3

27.02.2013

27.02.2013, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 1.februāra līdz 27.februārim un bāriņtiesas darbu 2012.gadā
2. Par adreses piešķiršanu (1. Dārzniecības māja, Vilces p.; 2. Gailenes, Valgundes p.; 3. Lietuvas iela 48, Elejas p.)
3. Par adreses maiņu (1. Brīviņi, Kalnciema p.; 2. Tautas nams, Sesavas p.)
4. Par adreses likvidēšanu (Sesavas p.)
5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu (Brūveru Aļņi, Valgundes p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Sesavas p.)
7. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un adreses likvidēšanu (Birzīte, Glūdas p.)
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (1. Kuršu iela, Valgundes p.; 2. Mārītes iela, Valgundes p.)
9. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Kauliņi, Glūdas p.; 2. Zvaigžņu 30, Sesavas p.; 3. Mazlaivenieki, jaunsvirlaukas p.; 4. Lejasspriguļi, Jaunsvirlaukas p.)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Spriņģupi, Zaļenieku p.)
11. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu (Elejas p.)
12. Par zemes iznomāšanu (Mazkārniņi, Jaunsvirlaukas p.)
13. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Senlejas, Elejas p.)
14. Par vimbu licencēto makšķerēšanu
15. Par 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" precizēšanu
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Upenieki, Vilces p.; 2. Dārza iela 14A, Elejas p.; 3. Vilkudārza iela 4, Elejas p.)
17. Par ēku uzturēšanai piesaistītās zemes vienības platības apstiprināšanu (Dalbiņi, Svētes p.)
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē (1. Ziediņi 1, Elejas p.; 2. Ziediņi 3, Elejas p.; 3. zeme Ziediņi 1, Elejas p.; 4. Lielupes 39, Kalnciema p.)
19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vālodzes-7, Vilces p.)
20. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Gaidas, Sesavas p.)
21. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē (a/m Lada, Vilces p.)
22. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vilces p.)
23. Par kustamās mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances (a/m VW Passat, a/m VW Vento, autobuss, Lielplatones p.)
24. Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu (Līvbērzes p.)
25. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (b.Aizupīte)
26. Par iekšējā audita plānu apstiprināšanu
3
27. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksu apstiprināšanu
28. Par atļauju S.Arnītei savienot valsts amatpersonas amatu
29. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11 84.§) „Par Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem”
30. Par dalību projektu konkursā
31. Par noteikumu "Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība" apstiprināšanu
32. Par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu audžuģimenēs un aizbildnībā dzīvojošajiem pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un 5.-9.klases izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
33. Par papildus mērķa grupu noteikšanu A/S Latvenergo dāvinājuma karšu saņemšanai Jelgavas novada pašvaldībā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
34. Par Vilces pamatskolas ēkas, Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkas, Vircavas vidusskolas ēkas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkas un Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkas renovāciju