Domes sēde Nr. 16

28.08.2013

28.08.2013, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 25.jūlija līdz 28.augustam
2. Par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
3. Par Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2033.gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
4. Par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma akceptēšanu
5. Par pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
6. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu (1. Mauriņu iela, Valgundes p.; 2. Skolas stāvlaukums, Elejas p.)
7. Par zemes vienību atdalīšanu un atzīšanu par valstij piekritīgām (Lielplatones un Glūdas p.)
8. Par zemes vienības sadalīšanu un atsavināšanu (Vilces p.)
9. Par ielu izveidošanu, adrešu piešķiršanu un maiņu (Lielplatones p.)
10. Par ceļa servitūta nodibināšanu (1. Kalnciema p.; 2. Glūdas p.: 3. Vilces p.; 4. Elejas p.)
11. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (1. Dzintari, Jaunsvirlaukas p.; 2. Mežvidi Nr.201, Glūdas p.)
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā „Par adreses piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu” (protokols Nr.13, 3.§)
13. Par grozījumiem 2013.gada 28.jūnija lēmumā (protokols Nr.12, 5.§)” Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām „ Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģi
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Ziediņi-1, Elejas p.; 2. Ziediņi -3, Elejas p.; 3. Lielupes 39, Kalnciema p.)
15. Par materiālu atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunsvirlaukas p.)
16. Par nedzīvojamo telpu nomu (Svētes p.)
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (NVO Rodņik)
18. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
19. Par mācību maksas noteikšanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par grozījumu 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”” izdošanu
3
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
21. Par brīvpusdienu pabalsta apmēra noteikšanu
22. Par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu 5.-9.klases izglītojamajiem Jelgavas novada izglītības iestādēs
23. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (b. "Mēs-lauku attīstībai")
24. Par kustamās mantas atsavināšanu lejupejošā izsolē (1. a/m SUZUKI IGNIS, Vilces p.; 2. a/m Lada, Vilces p.)
Uz deputāta K.Rimšas jautājumu par pūtēju orķestri, Dz.Lagzdiņš atbild, ka ir notikusi valdes locekļu maiņa, tiek gaidīts Uzņēmumu reģistra apliecinājums, ir sagatavots līguma projekts.