Domes sēde Nr.6

25.03.2015

25.03.2015., plkst. 09:00

Protokols

1. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2014.gadā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Dārza 14-6, Elejas p.; 2.Draudzības 6-69;
3.Draudzības 12-46; 4.Lielupes 15-1; 5.Draudzības 12-110, Kalnciema p.;
6.Lielsvētes 16-24, Svētes p.; 7.Ciedru 4-4, Jaunsvirlaukas p.; 8.Gaismas 1-10, Elejas
p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Milleri 2-10; 2.Milleri 3-9;
3.Milleri 1-3; 4.Kļavas-16, Zaļenieku p.; 5.Lielupes 12-12, Jaunsvirlaukas p.;
6.Lietuvas 65/67-4. Elejas p.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Jaunceļi, Valgundes p.; 2. Mežvidu
lauks, Platones p.)
5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
tiesību nodošanu (Reikuļi, Vircavas p.)
6. Par iekšējā audita gada plānu
7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2010.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā””
izdošanu
8. Par grozījumiem 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr.6 23.§) "Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai"
9. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai (b.Iepazīsim sevi)
10. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā
11. Par dalību AS „Latvijas valsts meži” atbalstītās Zemgales kultūras
programmas 2015 projektu konkursā (1. pr. amatniecības atbalstam; 2. pr.
Latv.strēlnieku piemiņai; 3. pr. Deju ķēniņa zaļumballe)
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā
„Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu” (protokols Nr.15, 3.§ )
13. Par nomas maksas parādu dzēšanu mirušajām personām (Platones p.)
14. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu (Sesavas p.)