Domes sēde Nr. 5

27.03.2017

29.03.2017., plkst. 15:00

 

1. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2016.gadā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Stadiona iela 3-8, Kalnciems)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.Lielupes iela 53-4, Kalnciems; 2.Draudzības 6-49, Kalnciems; 3.Meža Pakuļi-11, Jaunsvirlaukas pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Meža Pakuļi-3; 2.Meža Pakuļi-8; 3.Meža Pakuļi-12; 4.Meža Pakuļi-14, Jaunsvirlaukas pag.)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Alejas iela 15-6, Lielplatones pagasts)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar lejupejošu soli (Mazdunči-3, Zaļenieku pagasts)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Viršu iela 19, Valgundes pag.; 2.Gaitas, Vircavas pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Palejas, Līvbērzes pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Spārītes, Glūdas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Tirgus iela 2, Kalnciems)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Mazlībēni, Vilces pag.)
12. Par zemes vienību apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu (Rudzi, Glūdas pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Akmentiņi, Lielplatones pagasts)
14. Par grozījumiem Valgundes novada domes 2008.gada 13.marta lēmumā
15. Par Jelgavas novada domes 2016. gada 28. decembra lēmuma ”Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu(Birzītes-7, Eleja)
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumā „Par zemes vienības atsavināšanu izsolē” (protokols Nr.16, 19.§ 19.1.p.)
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumā „Par zemes vienības atsavināšanu izsolē” (protokols Nr.16, 19.§ 19.2.p.)
18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0294 izslēgšanu no pašvaldībai piekritīgo zemes vienību saraksta
19. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Grantskalni, Vilces pagasts)
20. Par stikla atkritumu pārstrādi
21. Par izlietoto polimēru (plastmasas) atkritumu pārstrādi
22. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "ideA"
23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sodītes grāvja atjaunošanas būvdarbu veikšana” ieviešanai
24. Par sadarbības līgumu ar Latvijas piļu un muižu asociāciju
25. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu
26. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
27. Par labklājības pārvaldes struktūrvienības nolikuma apstiprināšanu
28. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem.
29. Par ēkas nojaukšanu (1.Vilces 8A, Svētes pag.; 2.cepļi Kalnciema pag.)
30. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu(Dārza iela 2-8, Eleja)
31. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Pūpolu iela 10-5, Kārniņi)
32. Par sabiedriskās apspriešanas apstiprināšanu