04.07.2022.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.3

21.10.2021
21.10.2021., plkst.13:00
20.10.2021. sēdes turpinājums. Norise: videokonference

Izskatāmie jautājumi:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā (izskatīts 20.10.2021.)
2. Par Jelgavas novada domes lēmuma atcelšanu (izskatīts 20.10.2021.)
3. Par Kalnciema pagasta vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
4. Par atbalstu Jelgavas novada Ozolnieku, Salgales un Cenu pagastos deklarētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
5. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā” precizēšanu
6. Par atbrīvošanu no mācību maksas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
7. Par Dinas Medjānovas atbrīvošanu no Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu pildīšanas un Aināra Kākera iecelšanu par Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju
8. Pap.DK.Par Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu
9. Pap.DK.Par grozījumiem Šķibes pamatskolas nolikumā
10. Pap.DK.Par Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu