21.05.2022.

Tautsaimniecības komitejas sēde Nr.1

14.01.2022

18.01.2022., plkst.16:30

Norise: videokonference

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu
3. Par centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas novadā
4. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU” (teritorijas kopšana)
5. Par nepārņemto dzīvojamo māju pārvaldīšanas deleģēšanu Jelgavas novadā
6. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr…. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā” izdošanu
7. Pap.DK. Par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei “Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai”, Salgales pagastā, Jelgavas novadā.