04.07.2022.

Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr. 2

04.02.2022
07.02.2022., plkst.15:00
Norise: videokonference

Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. ''Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novadā'' apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. ''Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā'' apstiprināšanu
3. Par precizējumiem 2021.gada 15.novembra līgumā Nr.JNP/5-34.3/21/240 Līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Brakšķi II kārta"
4. Par precizējumiem 2021.gada 10.decembra domes lēmumā Nr. 4 (protokols Nr.33 4. §) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate”” pielikumos
5. Par precizējumiem 2021.gada 10.decembra domes lēmumā Nr. 5 (protokols Nr.33 5. §) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate”” pielikumā