04.07.2022.

Komiteju sēdes

11.02.2022
  • 15.02.2022., plkst.13:00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1
  • 16.02.2022., plkst. 09:00 - Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr.1
  • 16.02.2022., plkst. 13:00 - Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 2
  • 16.02.2022., plkst. 15:30 - Finanšu komitejas sēde Nr. 2
15.02.2022., plkst.13:00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1
Norise: videokonference

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas konkursa izsludināšanu ārpus kārtas
3. Par Salgales pamatskolas pievienošanu Staļģenes vidusskolai
4. Par atbrīvošanu no līdzfinansējuma profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
5. Par Sesavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
6. Par Jelgavas novada Ānes kultūras nama un Ozolnieku Tautas nama nolikumu apstiprināšanu
7. Par Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standarta apstiprināšanu
8. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
9. Pap.DK. Par pabalsta apmēra noteikšanu bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē

16.02.2022., plkst. 09:00 - Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr.1
Norise: videokonference
 
Darba kārtība:
1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam L.Smalkā
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam (I.Zandare)
3. Par Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standarta apstiprināšanu
4. Informatīvs. Par "Specializētās darbnīcas" pakalpojumu DSPC "Laipa"
 
16.02.2022., plkst. 13:00 - Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 2
Norise: videokonference

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU” (kapsētu apsaimniekošana)
3. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Jelgavas novadā” precizēšanu
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Pūteļu smilts” (Pūteļi, Zaļenieku pagasts)
5. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Pūteļi, Zaļenieku pagasts)
6. Par precizējumiem un grozījumiem 2021.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”
7. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu (Lietuvas iela 38, Eleja)
8. Par Ozolnieku novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.7 (protokols Nr.12) atcelšanu
9. Par zemes vienības sadalīšanu (Zemnieki, Valgundes pag.)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Vilces pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Mežvidi 186, Mežvidi 232, Glūdas pag.)
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Klusā iela 1, Valgundes pag.)
13. Par grozījumiem un precizējumiem Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.5 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam L.Smalkā
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam (I.Zandare)
16. Par precizējumiem un grozījumiem 2021.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”
17. Par precizējumiem un grozījumiem 2021.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”
18. Par zemes vienības iznomāšanu (Kastaņu iela 14, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
19. Par grozījumiem Vides komisijas sastāvā un nolikumā
20. Par līguma “Sadarbības līgums par gājēju–velosipēdistu ceļa ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu” noslēgšanu
21. Par saistošo noteikumu Nr….. „ Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” izdošanu
22. Jelgavas novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība
23. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
24. Par Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standarta apstiprināšanu
25. Par pārjaunojuma līguma slēgšanu (Lietuvas iela 42, Eleja)
26. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi 2022” nolikumu
27. Pap.DK. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Vilces, Sesavas pag.)
28. Pap.DK. Par Jelgavas valstpilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2034. gadam projekta precizēšanu
29. Pap.DK. Par Jelgavas valstpilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības programmas 2022. – 2027. gadam projekta precizēšanu
30. Pap.DK. Par Jelgavas novada Būvvaldes vadītāja amata pretendentu kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas kārtības apstiprināšanu
31. Pap.DK. Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata vietas apstiprināšanu un atklāta amata konkursa izsludināšanu
32. Pap.DK. Par nepieciešamību atsavināt privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma daļu sabiedrības vajadzībām (“Ezernieki”, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)

16.02.2022., plkst. 15:30 - Finanšu komitejas sēde Nr. 2
Norise: videokonference

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (Piesaules, Valgundes pag.)
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Akas, Valgundes pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Stūri, Valgundes pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Ērgļu iela 16, Valgundes pag.)
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mālmaņi, Valgundes pag.)
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzirnas, Vilces pag.)
8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Rubeņi, Kalnciema pag.)
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lielkuiseļi, Vilces pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Mazkrastiņi, Kalnciema pag.)
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Plūmītes, Sesavas pag.)
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Klīves, Sesavas pag.)
13. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lielsesaviņa, Sesavas pag.)
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Sūnāji, Sesavas pag.)
15. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai pierobežniekam vai izsolē starp pierobežniekiem(Kuiseļi, Vilces pag.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Akotiņi, Svētes pag.)
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Balži, Jaunsvirlaukas pag.)
18. Par nekustamā īpašuma domājamās daļas atsavināšanu par nosacīto cenu ( Pārslas, Kalnciema pag.)
19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu ( Mežmaliņas, Kalnciema pag.)
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.masīvs 55, Kalnciems)
21. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Loka iela 28, Dalbe, Cenu pag.)
22. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kastaņu iela 14, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
23. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Atpūtas iela 26, Āne, Cenu pag.)
24. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kastaņu iela 18, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
25. Par zemes vienības domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Stadiona iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
26. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzelzceļa ēka 1A-1, Glūdas pagasts)
27. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Čema mežs, Līvbērzes pag.)
28. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Stirniņas, Līvbērzes pag.)
29. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Eglaine, Līvbērzes pag.)
30. Par parakstu apliecināšanu un maksas noteikšanu
31. Par atbrīvošanu no līdzfinansējuma profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
32. Par saistošo noteikumu Nr….. „ Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” izdošanu
33. Par Jelgavas novada Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
34. Par Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standarta apstiprināšanu
35. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
36. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
37. Par pabalsta apmēra noteikšanu bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe””
39. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
40. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi 2022” nolikumu
41. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Spilves, Valgundes pagasts)
42. Pap.DK. Par Jelgavas valstpilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2034. gadam projekta precizēšanu
43. Pap.DK. Par Jelgavas valstpilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības programmas 2022. – 2027. gadam projekta precizēšanu
44. Pap.DK. Par nepieciešamību atsavināt privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma daļu sabiedrības vajadzībām (“Ezernieki”, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)