Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Tīreļu lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

05.10.2016

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 24. novembrī plkst. 10.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Tīreļu lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 004 0478, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0477 – 44,63 ha platībā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 360 000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016. gada 17. novembrim plkst. 17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

Izsoles noteikumi