Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam "Mežtīrumi", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

05.12.2016

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 19.janvārī  plkst.15.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam "Mežtīrumi", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 009 0093, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 5,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 009 0618.

Izsoles nosacītā sākumcena – 19800 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.janvārim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 27234237.

Izsoles noteikumi