Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Jelgavas iela 80-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

07.02.2017

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.martā  plkst.11.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Jelgavas iela 80-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54319000014, kas sastāv no  dzīvokļa 67,3 m² platībā. 

Izsoles nosacītā sākumcena – 500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi