Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Laipas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

31.05.2017

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 6.jūlijā plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Laipas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 010 0098, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,13 ha platībā. Izsoles sākumcena 16 900,- EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1 690,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 29.jūnijam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi