Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Tušķu dārzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

29.09.2017

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.novembrī plkst.9.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Tušķu dārzs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 010 0667, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,0870 platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0667.

Izsoles nosacītā sākumcena - 6500,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.novembrim plkst.15:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

Izsoles noteikumi