Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 10-4, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

06.03.2018

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 19.aprīlī plkst.10:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 10-4, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra  Nr.5462 900 0418, kas sastāv no dzīvokļa 41,8m2 platībā un kopīpašuma 418/1766 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5462 006 0259) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5462 006 0259 001).

Izsoles sākumcena 3600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 360,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.aprīlim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi