Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Mutiska atkārtota (otrā) izsole nekustamam īpašumam Ziedkalnes ielā 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.jūlijā plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Ziedkalnes iela 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5490 900 0018, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 69,7 m² platībā un kopīpašuma 697/11495 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205. 

Izsoles sākumcena 1235 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 123,50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.jūlijam plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26554434.

Izsoles noteikumi