Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli Zemes vienības daļai SVĒTES pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.11:30 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
Pašvaldībai piekritīgā zeme, Jēkabnieki, Svētes pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
5482 005 0519
platība
14,56 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
Atbilstoši teritorijas plānojumam un Aizsargjoslu likumam
Izsoles sākuma nomas maksa
407,68 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
6 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,77 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda 54820050519, Svētes pag.” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa 54820050519, Svētes pag.”

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.