Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli zemes vienības daļai 3,6 ha platībā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19. septembrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā  Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā , rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Mutiskā izsolē  ar augšupejošu soli tiek izsolītas Jelgavas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma –  zemes vienības daļas ar  kadastra apzīmējumu 54740110639 – 3.6 ha platībā, kas atrodas Sesavas pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk-zemesgabals) nomas  tiesības.

Zemesgabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nomas termiņš – no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Nomas izsoles sākumcena saskaņā ar 2019. gada 31. jūlija Jelgavas novada domes lēmumu (protokols Nr.13, 32.§) “Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” -594,-EUR gadā  (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 59,40 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda “54740110639” un izsoles dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa “54740110639”.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā  pie lietvedes, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv  un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18. septembrim plkst.12:00.