Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Renault Traffic

06.11.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada  26 .novembrī plkst. 10.00 Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Renault Traffic, valsts reģistrācijas Nr. FU 1005, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena ir 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti  euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 150 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – tel.26633896.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.novembra plkst. 17:00.

Izsoles noteikumi