Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienības daļai Jāņa Baloža ielā 8, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

14.09.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 24.septembrī plkst.9:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli (zemes vienības daļai).

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums/adrese
Jāņa Baloža iela 8, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums
54620060111
Iznomājamā platība
0,46 ha
Iznomāšanas mērķis
mazdārziņa uzturēšanai
Izsoles sākuma nomas maksa
12,42 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
no 01.01.2021.- 31.12.2023.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1,24 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda 54620060111” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa 54620060111”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.septembrim plkst.17:00.