Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

05.10.2020

 Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.novembrī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900020062, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900020062. 

Izsoles sākumcena 12700 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1270 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi